Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightZdivo z pórobetonových tvárnic

Obrázek příspěvku: Zdivo z pórobetonových tvárnic

Zdivo z pórobetonových tvárnic

personaccess_time01.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye24 shlédnutí

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby.

Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – technické podklady, ve kterých je uvedeno:
způsob provádění zdiva, 
               - druh, třída objemové hmotnosti a pevnosti navržených tvárnic, 
               - druh a skupina malty,
               - ztužující věnec a překlady, 
               - drážky a vybrání, 
               - kotvení a armování stěn,

Možnosti zdění z pórobetonových tvárnic
     - Vyzdívání s vyplňováním ložných a styčných spár tenkovrstvou maltou.
     - Zdění bez malty ve styčné spáře.

Vyzdívání s vyplňováním ložných a styčných spár tenkovrstvou maltou.
     Zdění tímto způsobem se provádí s přesnými hladkými tvárnicemi. Při zdění vyplňu-jeme ložnou a styčnou spáru vždy v celé ploše. Při zdění do tenkovrstvého maltového lože je tloušťka styčné spáry a ložné spáry 1 – 3 mm.

Vyzdívání bez malty ve styčné spáře
     Zdění bez malty ve styčné spáře se provádí u pórobetonových tvárnic osazovaných na péro a drážku.

Technologický postup zdění z pórobetonových tvárnic

Přejímka staveniště 
     - Stavební parcela – pozemek a konstrukce, které svým vybudováním umožní následnou výstavbu zděním z pórobetonových tvárnic musí mít vlastnosti dané projektovou doku-mentaci a musí umožňovat bezpečné provádění stavby.
     - Stavební pozemek musí být řádně oplocen s označením staveniště.
     - Skládky hmot, vnitrostaveništní komunikace a organizace výstavby musí být realizována tak, aby neohrožovala vzrostlou zeleň na pozemku stavby.
     - Skládky hmot musí být řádně odvodněny s přístupem ze dvou stran a v dosahu stavební-ho jeřábu.
     - Tvárnice musí být v období před zabudováním do konstrukce chráněny před povětr-nostními vlivy buď fólií z výroby nebo stříškou nad skladovací plochou.

Vykládání palet s pórobetonovými tvárnicemi
     - S paletami se nesmí manipulovat závěsnými lany, ale pomocí speciálního „C“ závěsu, který je též možné zavěsit i na jiné závěsné zařízení.
     - „C“ závěs zaručuje správné vyvážení palety při vykládání. Tvárnice na paletě tak nejsou namáhány žádnou silou a tak zůstanou nepoškozené. Paleta s tvárnicemi je tak vykládá-na podobně, jako vysokozdvižným vozíkem.
     - Paletu s tvárnicemi ukládáme na předem připravenou rovnou a odvodněnou plochu.
     - V případě skladování tvárnic na stavbě je zakázáno ukládat palety s tvárnicemi na sebe. Ukládat se smí pouze vedle sebe v jedné vrstvě!

Zdění z pórobetonových tvárnic 
     - Základové pásy nebo základová deska není nikdy absolutně rovná. Tuto nerovnost vy-rovnáme vyrovnávacím maltovým ložem pod první vrstvou pórobetonových tvárnic, 
     - na vrstvě vyrovnávací malty rozvineme izolační lepenku v šíři širší minimálně o 150 mm na každou stranu od budované zdi,
v místech napojení – překrytí jednotlivých pásů je délka překrytí lepenky minimálně 100 mm,
     - osadíme rohové tvárnice do vrstvy cementové malty, usadíme ji výškově a jednotlivé rohové tvárnice propojíme zednickou šňůrou tak, aby šňůra lícovala s horní vnější hranou všech osazovaných tvárnic v jedné vrstvě,
     - případné nerovnosti v ložné spáře vyrovnáváme brusným hladítkem nebo hoblem,
     - před nanesením druhé a další vrstvy pórobetonových tvárnic odstraníme prach z ložné spáry, tvárnice nenamáčíme,
     - při zdění dodržujeme základní pravidla pro vytváření vazby, vazba jednotlivých tvárnic musí být v převázání dlouhá minimálně 0,4 násobek výšky tvárnice, tedy při výšce 250 mm musí být minimální délka převázání 100 mm, 
     - Polohu budoucí příčky si vyznačíme dle projektové dokumentace na nosné stěně tuž-kou, přičemž dbáme na její svislost.
     - V místě budované příčky zasadíme, při realizaci nosného zdiva, do ložné spáry nere-zovou spojku zdiva.
     - Spojky zdiva ve spáře upevníme hřebíky.
     - Spojky zdiva zasadíme v každé druhé řadě tvárnic nosné zdi.
     - na ložnou očištěnou spáru naneseme lžící maltu v celé šíři budované zdi, tu stejnoměrně rozhrneme otočenou lžící, 
     - v případě užití hladkých tvárnic nanášíme maltu také do styčné spáry,
     - tvárnice osazujeme tak, aby tloušťka spár nebyla širší než 1 – 3 mm,
     - v případě užití tvárnic typu péro – drážka zůstávají styčné spáry bez maltové výplně,
     - jednotlivé tvárnice osazujeme do maltového lože shora tak, abychom nehrnuli uloženou maltovou směs ložné spáry k přiražené tvárnici do prostoru styčné spáry,
     - přesné osazení průběžně kontrolujeme vodováhou ve dvou polohách a svislost v hranách zdí, olovnicí, 
     - pokud není tvárnice osazena správně, upravíme její osazení gumovou palicí s následným okamžitým odstraněním vyteklé malty ze spár,
     - pokud zdíme systémem péro – drážka, osazujeme poslední – rohovou tvárnici vždy pérem ven, péro následně odřežeme ruční rámovou pilou,
     - vnitřní nosné zdi se v první vrstvě tvárnic přiráží k vrstvě tvárnic obvodového zdiva a v druhé řadě se provazují s obvodovou zdí již v průběhu zdění. Celý půdorys nosných zdí tak roste najednou,
     - za mrazu lze provádět práce na zdění pouze za zvláštních ochranných opatření a nesmí se vyzdívat na zmrzlý podklad.

Tenkovrstvá zdící malta 
     - Tenkovrstvé zdící malty pro přesné zdění jsou speciálně vyvinuté suché směsi běž-ně dodávané v papírových pytlích. 
     - Malta pro přesné tvárnice se rozdělává po celých pytlích a mísí se za soustavného přidávání do vědra s vodou (množství potřebné vody je stanoveno na obalu lepící a maltové směsi). Suchá směs s vodou se mísí vrtačkou s regulovatelnými otáčkami tak dlouho, až vznikne viskózní směs. Ta se následně nechá cca 10 minut ustát a před užitím se ještě jed-nou promíchá.
     - Správnou konzistenci posoudíme po nanesení malty zubovou stěrkou na plochu. Pokud zůstává viditelné zubení stěrky, je malta dostatečně přichystaná.
     - Během zpracovávání se malta nesmí ředit vodou a doba zpracovatelnosti je 3 – 4 hodiny od chvíle smíchání s vodou. V samotné spáře po nanesení je malta plastická jen asi 10 minut. Poté se nedoporučuje na nanesenou maltu v budoucí spáře, tvárnice osazovat.
     - Teplota vzduchu a podkladu nesmí během tuhnutí a tvrdnutí klesnout pod +5°C. V zimním období se do malty nesmí přidávat žádné přísady.

Spotřeba malty při zdění z přesných hladkých pórobetonových tvárnic a Spotřeba malty při zdění z pórobetonových tvárnic systému péro – drážka

Zdění zdí z modulových bloků
     Jedná se o zdění z modulových bloků, při kterém dvoučlenná osádka za po-mocí jeřábu osadí za hodinu 6 m2 zdiva. U tohoto systému nepoužíváme půlené bloky a pro vyrovnání délek se používají přesné tvárnice Ytong s pérem a drážkou.

Z modulových bloků můžeme provádět:
     - nosné, nenosné a obvodové zdi
     - nosné a nenosné příčky
     - zdi pod úrovni terénu

Modulový blok se dodává ve smršťovací fólií, která se odstraňuje krátce před použitím bloků. Při skladování pod střechou je doporučeno odstranit fólii okamžitě.

Ztužující věnce a monolitické nosné překlady
     - Ztužující věnce a monolitické nosné překlady jsou realizovány z pórobetonových U profilů, které se ukládají do prostoru jako ztracené bednění. Jako možnou alternativu užití U - profilů je ztracené bednění budovaných sloupů.
     - U profily se vyrábějí z pórobetonu značky P4-500 v tloušťkách (stejné jako zděná konstrukce) 200, 250, 300 a 375 mm. 
     Ztužující věnec přenáší vodorovné zatížení a zhotovuje se nad venkovními a vnitř-ními nosnými stěnami. Ztužující věnec vytvořený pomocí - U profilů se instaluje bezprostředně pod budovanou stropní konstrukcí s výztuží minimálně 2 x DN 10 mm. Stropní konstrukce musí být ukládána na věnec tak, aby její přesah – uložení bylo minimálně 70 mm nad beto-novou plochou věnce. Další, podrobnější
     - V případě realizace nosných překladů na stavbě pomocí U profilů, můžeme jej se-stavit na zemi nebo na tvrdé podložce a celý následně po zatvrdnutí osadit nad stavební otvor.
     - Pokud realizujeme překlad v poloze nad stavebním otvorem, umístíme v úrovní pod spodní hranou budoucího U profilu nosnou desku, která  následně bude sloužit jako podpěra. Desku podepřeme dle potřeby sloupky.
     - Krytí výztuže a způsob její uložení je detailně popsán v kapitole Technologie provádění, Betonové konstrukce.

Nosné překlady
Oblast použití nosných překladů 
     -  Nosné překlady jsou pórobetonové prvky armované betonářskou ocelovou výztuží. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných pórobetonových tvárnic v nosných stěnách.
     - používat se smí pouze výrobcem označené a nepoškozené překlady,
     - překlady se nesmí zkracovat a ani upravovat jeho průřez,
     - pro danou tloušťku zdi a světlost stavebního otvoru je dán odpovídající typ překladu,
     - správná poloha překladů ve stavbě je dána šipkami v čelech překladů, tyto šipky musí směřovat po osazení vzhůru. 
     - nosné překlady z pórobetonu jsou vyráběny v kombinaci s armovaným betonovým jádrem s maximálním ohybovým momentem 15 – 23 kN/m.

Nosné pórobetonové překlady

Pracovní postup osazení nosných překladů 
     - Nad projektovaný stavební otvor zvolíme dle výše uvedené tabulky vhodný typ nosného překladu, příslušné délky a šířky, čímž nám vznikne nadpraží minimální výšky 250 mm.
     - Vodováhou překontrolujeme výšky jednotlivých budoucích uložení, upravíme rovinnost ložných spár a ploch překladu.
     - Vyrovnáme ostění otvorů, vyčnívající péra ve tvárnicích odstraníme hoblíkem.
     - Překlad nad stavebním otvorem klademe z lešení. Před osazením zkontrolujeme, zda není poškozený.
     - V místě uložení překladu na již vybudovanou zeď naneseme zdící maltu ve stejné tloušť-ce jako při zdění.
     - Minimální úložná délka překladu musí být 250 nebo 200 mm dle typu překladu.

     - Šipky zakreslené na čele překladu po osazení musí směřovat vzhůru a nápis výrobce musí být v čitelné poloze!
     - Zkontrolujeme správnost uložení ve svislém směru. Překlad nesmí vyčnívat před líc ploch zdiva.
     - Případnou nerovnost je třeba upravit poklepem gumovou paličkou do správné polohy uložení překladu.
     - Správně zabudovaný překlad má ložné spáry stejné jako zdivo. Uložení překladu na stě-ně může být i větší než 250 mm.

Nosné překlady tvořené z U profilů
     U – profily jsou bednící prvky – ztracené bednění vyráběné z pórobetonu. Jsou ur-čeny ke zhotovení pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a sloupů. U – profily samy o sobě nejsou nosné a montážní podepření lze odstranit až po předepsané době. Tato minimální doba je dána příslušnou normou. (obecně platí, že doba zrání betono-vé konstrukce je 28 dní.)

Pracovní postup tvorby nosného překladu z U – profilů
     - Pórobetonové profily tvoří pouze tzv. ztracené bednění, nosnou část překladu tvoří žele-zobetonové jádro s vkládanými ocelovými vložkami dle statického výpočtu. Výhodné je si tuto výztuž připravit předem jako armokoš.
     - Pod budoucím překladem z U – profilů nejprve zhotovíme dřevěné bednění, které by mělo svou horní plochou kopírovat výšku budoucího uložení pórobetonových dílců. Vněj-ší hrana budovaného bednění by měla kopírovat vnější hranu budoucího uložení U – pro-filů nebo zdi.
     - U – profily klademe na bednění a zeď tak, aby úložná délka překladu byla minimálně 250 mm.
     - U – profily klademe na sraz a lepíme v čele mezi sebou. Pro lepení používáme tenkovrst-vou zdící maltu
     - Po osazení pórobetonového dílce na bednění překontrolujeme rovinnost a přesnost ulo-žení U – profilu.
     - Případné nerovnosti a nepřesnosti v uložení upravíme poklepem gumovou paličkou.
     - Do jádra U – profilů – ztraceného bednění vložíme připravenou ocelovou výztuž (armo-koš), kterou zafixujeme v poloze tak, abychom zajistili potřebné minimální krytí výztuže betonem a současně mohli z vnější strany jádra vložit tepelnou izolaci.
     - Před samotnou betonáži navlhčíme všechny plochy styku s čerstvou betonovou směsí vodou.
     - Betonáž překladu provádíme v krátkých úsecích betonem minimální třídy B20 (C16/20). 
     - Překlad z U – profilů je nosný až po úplném vyzrání konstrukce.
     - Podepření překladu můžeme odstranit až po úplném vyzrání konstrukce.
     - Betonovou směs průběžně hutníme propichováním například zednickou lžící nebo ocelo-vým prutem.
     - Po ukončení zalévání ztraceného bednění betonovou zhutněnou směsí, zarovnáme horní plochu vybetonovaného betonového jádra k dalšímu osazení pórobetonových tvárnic.

Poznámka:
     Nesymetrické U – profily se osazují tak, aby silnější pórobetonová bočnice tvořila líc venkovní stěny.

Technické parametry U - profilů

Ploché překlady
     Ploché překlady jsou prvky z pórobetonu třídy P4,4 – 600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží Bst. 500. Používají se pro vytváření nadpraží ve zdivu z přesných tvárnic, v nosných i nenosných stěnách v kombinaci s nadezdívkou. Pro danou tloušťku zdiva se překlad vyskládá z prvků PSF položených na sraz vedle sebe. Ze standardně dodávaných prvků tak lze vytvořit překlady pro tloušťky zdí 125, 250, 300 a 375 mm. Hotový překlad se sestává podle šířky zdiva jednoho až třech vedle sebe položených prefabrikátů PSF a nadezdívky z přesných tvárnic. Ploché překlady PSF přitom půso-bí jako zóna přenášející tahové síly. Nadezdívka výšky hu >= 250 mm tak tvoří tlakovou zónu průřezu překladu.
Nadezdívka musí být v celé ploše ložných a styčných spár důkladně maltována ten-kovrstvou zdící maltou. Mezery mezi tvárnicemi jsou nepřípustné.
     Únosnost takto vytvořeného překladu je dosažena, až když kvalitně provedena na-dezdívka dosáhne potřebnou pevnost, tj. cca po 7-mi dnech.

Pracovní postup pokládky plochého překladu
     Ploché překlady jsou trámce výšky 125 mm, na něž se provede na stavbě nadezdívka minimálně jedné řady tvárnic, čímž vznikne tzv. zpřažený překlad výšky 375 mm. Uložení zpřaženého překladu je minimálně 250 mm. Trámce se kladou na vyrovnanou ložnou plochu do zdící malty.
     Trámce budovaného překladu nad stavebním otvorem větším než 1250 mm musíme uprostřed montážně podepřít. Zabránime tak nežádoucímu průhybu.
     Jednotlivé ploché překlady ukládáme tak, aby po uložení byly znázorněné šipky v čele překladu orientovány směrem vzhůru a nápis výrobce byl čitelný.

     - Pro zlepšení celistvosti překladu můžeme jednotlivé trámce navzájem slepit ve styčné spáře po celé délce tenkovrstvou zdící maltou - Trámce překladu klademe z vnější strany zdiva tak, aby vnější hrana trámce budovaného překladu lícovala s vnější plochou zdiva.
     - Případné nerovnosti a nepřesnosti při uložení upravíme poklepem gumovou paličkou.
     - Druhý a případně třetí trámec klademe vedle předchozího na sraz, přičemž dbáme na jejich přesné uložení. Případné další nerovnosti nebo nepřesnosti upravíme poklepem gumovou paličkou. 
     - Po osazení posledního trámce zkontrolujeme rovinnost horní plochy vytvořeného ploché-ho překladu a případné nerovnosti ihned vyrovnáme hoblíkem.
     - Horní plochu důkladně očistíme od prachu a nečistot (například smetením).
     - Po uložení plochého překladu dozdíme v celé řadě vyrovnávací vrstvu tvárnic výšky 125 mm.
     - Nad plochou plochého překladu přistoupíme k vybudování nadezdívky – tlakové zóna překladu. Nadezdíme horní řadu tvárnic o výšce 250 mm. V místě překladu je nutno na-nést zdící maltu i na čelo tvárnic bez ohledu na to, zda mají péro a drážku. Pro aplikaci používáme výhradně maltu dodávanou výrobcem plochých překladů.
     - Tvárnice klademe na trámce do tenkovrstvé zdící maltya dbáme na to, aby malta byla nanesena na celou plochu zdiva. 
     - Přesnosti sesazení jednotlivých tvárnic dosáhneme poklepem gumovou paličkou.
     - Po vytvoření druhé vrstvy překladu přistoupíme k dozdění zdiva do stejné výšky.
     - Překlad z plochých překladů je nosný až po úplném vyzrání konstrukce, a její případné podepření je možno odstranit až poté, když je překlad vyzrálý.

Drážky a rýhy
     Do tvárnic je možno sekat rýhy a drážky pro rozvody instalací. Ty nesmí procházet vodorovnými nosnými konstrukcemi jako jsou například nadokenní překlady.

     Drážky můžeme realizovat jako dodatečně provedené, nebo jako zděné. K dodateč-nému provádění drážek ve zdivu z pórobetonových tvárnic užíváme pouze vhodné nářadí, abychom nepoškodili již vybudované zdivo. Kladivo a sekáč jsou v tomto případě minimálně nevhodné. 
     K dodatečnému vybudování rýhy a drážky užíváme frézu (pro menší drážky – rozvody vody, elektroinstalace, apod.), nebo vrták pro elektro krabice.

Přípustné velikosti vodorovných drážek a rýh bez nutnosti provedení statického výpočtu 

Poznámka:
   1) Vodorovné a šikmé drážky jsou přípustné jen v pásmu 400 mm nad nebo pod konstrukcí hrubého stropu vždy jen na jedné straně zdiva.
   2) Hloubku můžeme O 10 mm zvýšit, pokud použijeme nástroje, které nám zaručí přesně budovanou hloubku drážky. Při použití těchto nástrojů smíme provést drážku na protilehlé straně zdi o tloušťce 10 mm. Toto platí pouze pro zdi s minimální tloušťkou 240 mm.
   3) Minimální vzdálenost v podélném směru od stavebních otvorů minimálně 490 mm a od další vodorovné drážky dvojnásobek šířky širší drážky.

Přípustné velikosti svislých drážek a rýh bez nutnosti provedení statického výpočtu 

Poznámka:
   1) Drážky, které sahají maximálně 1 m nad podlahu, mohou být, při tloušťce zdiva minimál-ně 240 mm, hluboké až 80 mm s šířko maximálně 120 mm.
   2) Celková šířka drážky nesmí na 2 m zdiva přesáhnout rozměr 260 mm. Pro zeď jejíž délka je kratší než 2 m, je nutno rozměr 260 mm poměrově snížit.

Niky ve zdivu z pórobetonu
     Niky ve zdivu slouží především k umístění kanalizačního svodu v prostoru zdiva.
V případě nutnosti vytvořit ve zdi niku, si velikost výřezu připravíme a vyznačíme na tvárnici. Ruční nebo elektrickou pásovou pilou vytvoříme kolmé zářezy ve vzdálenosti 40 – 60 mm od sebe. Takto vyznačené části můžeme vyseknout zednickým kladivem.

Výztuž pod stavebním otvorem širším než 1,80 m
     V případě, že budujeme stavební otvor širší než 1800 mm, je doporučeno vložit vý-ztuž pod parapet otvoru.
     V předposlední vrstvě tvárnic u otvorů širších než 1800 mm doporučujeme pod parape-tem umístit ocelovou výztuž do předem připravené drážky. Délku drážky volíme tak, aby výztuž vložená do drážky byla uložena minimálně 500 mm za budoucí ostění stavebního otvoru.
     - Drážku můžeme realizovat ručním drážkovačem, nebo frézkou ve středu zdiva.
     - Rozměry drážky by měly být po celé délce 40 x 40 mm.
     - Před uložením výztuže do drážky, drážku očistíme od prachu a nečistot a navlhčíme. 
     - Do celé plochy vybudované drážky naneseme čerstvou cementovou maltu tak, aby vyplnila polovinu hloubky drážky. Místo cementové malty lze užít také stavební lepidlo pro tenkovrstvé zdění.
     - Do drážky s čerstvou maltou vložíme ocelový prut o minimálním průměru 6 mm s přesa-hem minimálně 500 mm za budoucí ostění otvoru. Vhodné jsou profilované stavební oce-lové pruty.
     - Po vložení ocelového prutu můžeme drážku zcela zaplnit cementovou maltou a vnější – horní povrch vyrovnáme. Ke zdění další vrstvy tvárnic můžeme přistoupit ihned po zalití rýhy s ocelovou vložkou. (bez nutnosti technologické přestávky)
- Přistoupíme k vyzdění poslední řady parapetu, přitom stále dbáme na dodržení správné vazby tvárnic i vzhledem k budoucímu stavebnímu otvoru.
- Případný doplňkový kus (kratší než je celková délka tvárnice) umísťujeme v poslední řadě parapetu vždy do středu budoucího stavebního otvoru.
 

Příčky z pórobetonových tvárnic
     Příčky z přesných příčkovek vyrobených z pórobetonu je možno budovat jako nenosné vnitřní stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov, přizdívky a obezdívky v interié-rech. 
     Příčky můžeme realizovat ve jmenovitých tloušťkách 50, 75, 100, 125 a 150 mm.

Pracovní postup realizace příčky
     - Polohu budoucí příčky si vyznačíme dle projektové dokumentace na nosné stěně tužkou, přičemž dbáme na její svislost.
     - V místě budované příčky zasadíme, při realizaci nosného zdiva, do ložné spáry nerezo-vou spojku zdiva.
     - Spojky zdiva ve spáře upevníme hřebíky.
     - Pokračujeme ve zdění příčky a dbáme na nanesení zdící malty po celé šířce zdiva. Spoj-ky zdiva zasadíme v každé druhé řadě tvárnic nosné zdi. Spojku zdiva můžeme také vmáčknout do maltového lože bez hřebíků.
     - Kotvení dodatečně dozdívané příčky provádíme pomocí spojky zdiva kterou ukotvíme do nosného zdiva hmoždinkou. Spojka je tedy „zlomena“ do pravého úhlu tak, že jedno ra-meno je kotveno svisle do nosné zdi a druhé je vodorovně ukotveno v ložné spáře příčky. 
     - Ukončení příčky pod stropní konstrukcí ke stropu neklínujeme. Ukotvení provedeme po-mocí spojky zdiva, nebo montážní pěny.

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Požadavky na konstrukce pro zateplování budov

personRedakceremove_red_eye29bookmarkStavba

Tepelně technické požadavky Ve vnitřních místnostech budov musí být zajištěny podmínky tepelné pohody, které určují nejen kvalitu bydlení, ale také pohodu k činnostem provázející náš život. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Celkový tepelný odpor konstrukce je ..

Zdivo z cihelných bloků – tvárnic

personRedakceremove_red_eye25bookmarkStavba

V současnosti je jedno z nejuživanějších systémů zdění Základní charakteristiky tvárnicového zdiva: - jednotlivé tvárnice mají systém vzduchových mezer – dutin uzpůsoben tak, aby byla „ces-ta tepla“ co nejdelší. Zvětšuje se tak její tepelný odpor, - vlastní hmota ..

Zdivo z kamene

personRedakceremove_red_eye25bookmarkStavba

Lomový kámen Lomový kámen je svou podstatou kusové stavivo různé velikosti a tvaru. Je získáván z přírodních zdrojů – hornin, vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních, buď odstřelem nebo mechanickým rozpojováním na potřebnou velikost. Lomový kámen musí odolávat ..

Zdivo - obecně

personRedakceremove_red_eye30bookmarkStavba

Zděné konstrukce dělíme na: - nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře) - nenosné konstrukce (příčky) Požadavky na nosné konstrukce zdiva Statická funkce Statická funkce je hlavní funkcí nosných stěn, sloupů a pilířů. Úkolem je přenášet zatížení z konstrukcí nad ..

Řešíme fasádu

personRedakceremove_red_eye37bookmarkExteriér

Opravili jste svoji chalupu či chatu a řešíte co s fasádou? Tak právě pro Vás budou následující řádky. Snad Vám ve Vašem rozhodnutí budou nápomocny. Každý ví, žefasáda utváří charakter domu, je výtvarným prvkem, ale také rovněž musí mít určité technické vlastnosti ..

Výstavba ze speciálních izolačních prefabrikátů

personSimona Chvátilováremove_red_eye38languagereceptarprimanapadu.cz

Představujeme speciální tepelné zdivo, které sestává z tvárnic (zdících bloků) s pozoruhodnou technologií. Jedná se o stavební prefabrikáty nové generace. Jsou vyrobeny z keramzitu a uvnitř mají „labyrint“ vyplněný polystyrénem. Právě díky uspořádání soustavy dutin, ..

Zateplování domu I.

personSimona Chvátilováremove_red_eye36languagereceptarprimanapadu.cz

Zima se nezadržitelně blíží a tak je na čase, udělat si doma pořádné teplíčko. Proč zateplovatNezateplené zdivo má několik nevýhod. Chlad proniká přímo do zdiva kde uprostřed stěny leží rosný bod. Ztráta tepelné energie je vysoká a tepelný odpor minimální. Hrozí ..

Luxfery

personSimona Chvátilováremove_red_eye39languagereceptarprimanapadu.cz

Příjemným návratem mezi konstrukční materiály ze skla je také nové pojetí sklobetonu – skleněných tvárnic spojovaných betonovou maltou. U předválečných domů se využíval především ve velkých plochách na fasádě, později ale degradoval na většinou nevkusně vzorované a ..

Aku příklepový šroubovák Bosch GSB 18 VE-2Li za 12 127 Kč: A1-naradi.cz

personSimona Chvátilováremove_red_eye20languagereceptarprimanapadu.cz

Aku příklepový šroubovák Bosch GSB 18 VE-2LiGSB 18 VE-2Li výkonný masivní akumulátorový příklepový šroubovák Bosch pro střední až velké průměry šroubování a vrtání díky příklepovému mechanisku je vhodný i pro vrtání do zdiva. Má výborný přenos kroutícího ..