Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightZdivo z kamene

Obrázek příspěvku: Zdivo z kamene

Zdivo z kamene

personaccess_time01.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye24 shlédnutí

Lomový kámen
      Lomový kámen je svou podstatou kusové stavivo různé velikosti a tvaru. Je získáván z přírodních zdrojů – hornin, vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních, buď odstřelem nebo mechanickým rozpojováním na potřebnou velikost.
     Lomový kámen musí odolávat klimatickým, chemickým a biologickým vlivům. Je trvanlivý a vyznačuje se vysokou pevností v tlaku (40 – 110 MPa) a nízkou nasákavostí (do 1,5 až 5% hmotnost.).

Lomový kámen dělíme na:
     - netříděný,
     - tříděný,
     - záhozový,
     - na dlažby,
     - pro soklové zdivo,
     - pro kyklopské zdivo.

Lomový kámen netříděný se vyznačuje rozměry zrn125 – 1000 mm s přibližnou objemo-vou hmotností 1700 kg/m3.
Lomový kámen tříděný se vyznačuje rozměry zrn 130 – 250 mm s přibližnou objemovou hmotností 1600 kg/m3.
Lomový kámen může být dodáván s maximálně 20% z celkového objemu se zrny men-šími než 125 mm a to včetně příměsí jako jsou například hlína.
Využití lomového kamene je především jako štětový a základový kámen.

Soklové zdivo z lomového kamene
     Tvar lomového kamene určeného pro soklové zdivo je nepravidelného tvaru s jednou nebo dvěmi plochami lomově vyrovnanými. Jednotlivé kusy jsou jen ulomeny bez další úpravy. Lomový kámen pro soklové zdivo se užívá pro zřizování opěrných a zárubních zdí a jako soklové zdivo občanských a bytových staveb. Na soklové značně zatížené zdivo musí být kámen opracován ve stačných plochách s rovinností  30 mm a 100 mm do ložné hloubky.

Uložení vazáků v kamenné stěně
   
  - z leva do prava -
1) Vazák dobře uložený
2) Vazák dobře uložený - užší strana je v líci - vazák je tak zajištěn proti vypadnutí
3) Vazák špatně uložený - může vypadnout ze zdiva
  

Provedení nároží kamenného zdiva
     V nároží se vždy osazují větší opracované nárožní kameny

Kyklopské zdivo z lomového kamene
     Tvar lomového kamene pro kyklopské zdivo je nepravidelný s jednou lomově rovnou (lícní) plochou tak, aby se daly upravovat do šestiúhelníků. Kyklopské zdivo se vyznačuje stykováním tří spár o šířce 20 – 40 mm v jednom místě. Kameny pro kyklopské zdivo se dodávají v tloušťkách 200 až 300 mm. Šířka a výška kamene se pohybuje v rozmezí 250 až 600 mm.

Kopáky
     Kopáky jsou výrobky z přírodního kamene vyráběné lámáním a hrubým kamenickým opracováním. Tvar kopáků vzdáleně připomíná rovnoběžnostěn.
     Vyrábí se z vyvřelých hornin (žula, granodiorit, gabro, atd..) vyznačující se pevností v tlaku minimálně 110 MPa a nasákavostí do 1,5% hmotn. Z usazených hornin (vápenec, pískovec, atd..) s minimální pevností v tlaku 80 MPa a nasákavosti maximálně 3% hmotn. a metamorfovaných s pevností v tlaku od 40 MPa a nasákavosti maximálně 5% hmotn.
     Kopáky se vyznačují vysokou odolností proti mechanickému opotřebení a odolnosti proti mrazu. Po osazení nevyžadují pravidelné oživování plochy

Kopáky neupravené
     Tvar jednotlivých kopáků je následující: jedna plocha je lomově plná, ostatní jsou hrubé bez ohledu na jejich podlomení. Lícní plocha je upravována špicováním, ložné a styčné spáry jsou upraveny do plochy v rozmezí 15 až 40 mm. Vyskládáváním jednotlivých kopáků tvoříme tzv. řádkové zdivo se svislým provazováním.

Rozměry dodávaných kopáků
 MinimálněMaximálněOdchylka
Výška200 mm400 mm30 mm
Šířka300 mm300 mm30 mm
Délka200 mm800 mm30 mm

Poznámka: Ložné spáry zdiva nemusí být vodorovné a stačné spáry nemusí být svislé.

Kopáky hrubé
     Tvar jednotlivých hrubých kopáků se přibližuje pravoúhlému rovnoběžnostěnu, čistě lá-maného nebo hrubě špicovaného. Hrubé kopáky dělíme na běhouny a vazáky v následují-cíchrozměrech:

Rozměry kopáků
 BěhounVazák
Výška200 – 400 mm200 – 400 mm
Šířka300 – 800 mmVýška – 1,5x výška
Délka300 – výškaVýška + 150 mm


 

 

 

 

Odchylka  20 mm.

     Zdivo z hrubých kopáků se provádí tak, aby ložná spára dvou běhounů byla přerušena jedním vazákem. Výška vrstvy řádků se může lišit od ostatních vrstev. (z opačné strany va-záku) o 25 až 100 mm. Ložné i styčné spáry mají být široké 15 až 40 mm, přičemž ložná spára musí být vodorovná, zatímco styčná smí být mírně šikmá.

Kopáky čisté
     Čisté kopáky se od hrubých liší způsobem úpravy lícní plochy. Ta je čistě špicovaná, nebo s bosáží. Obvodové hrany jsou navzájem kolmé.

Haklíky
     Haklíky se vyrábějí z přírodního kamene tak, že jednotlivé stěny tvoří přibližný rovnoběž-nostěn s lícní čtvercovou nebo obdélníkovou plochou.
Haklíky se vyrábějí jako neupravené, hrubé a čisté.

Zdivo z neupravovaných haklíků
     Tvar jednotlivých haklíků je následující: jedna plocha je lomově plná, ostatní jsou hrubé bez ohledu na jejich podlomení. Lícní plocha je upravována špicováním, ložné a styčné spá-ry jsou upraveny do plochy v rozmezí 15 až 40 mm. Vyskládáváním jednotlivých haklíků tvoříme tzv. řádkové zdivo se svislým provazováním.
     Všechny plochy haklíků mohou být hrubě lámané, přetloukané a štípané.

Tvary neupravovaných haklíků
TvarVýška (mm)Délka (mm)Šířka (mm)Dovolená odchylka
Čtverec130 – 380130 – 380150 – 250 10 až  50 mm
Obdélník130 – 180430 – 580150 – 250 10 až  50 mm

 


 

 

 

Hrubé haklíky
     Hrubé haklíky se od neupravených liší tvarem lícní plochy. Ta je téměř pravoúhlá se zhruba kolmými vodorovnými a svislými plochami. Lícní plocha je čistě špicovaná s bosáží, může být také řezaná rámovou pilou. Ložné a styčné spáry jsou hrubě špicované.


Čisté haklíky
     Tvar čistých haklíků je shodný s tvarem hranolu.

Zdivo prováděné z kamene
     Tento druh zdiva patří k nejstarším způsobům zdění a dnes se až na výjimky, z dů-vodu ceny a tepelně technických vlastností) užívá minimálně. Jeho výhodou je dlouhá život-nost, pevnost v tlaku a odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Kamenné zdivo se nejčastěji realizuje z opuky, pískovce a žuly.

Využití:
     – opěrné zdi
     – základové zdivo

Jako lomový kámen užíváme:
     – kopák (kamenicky velmi hrubě opracovaný kámen)
     – haklík (kamenicky velmi hrubě opracovaný hranol)
     – kvádr (kamenicky pravidelně opracovaný hranol)

Postup přípravy aplikace
     – očištění kamene od prachu, hlíny a ostatních nečistot,
     – navlhčit všechny kameny vodou,
     – příprava – oddělení vazáků a nárožních kamenů od ostatních.

Zásady kladení zdiva z lomového kamene
     – ložná i styčná spára je široká 15 – 40 mm,
     – každý kámen musí být plně uložen v maltě,
     – dutiny mezi velkými kameny vyplníme menšími,
     – styčné spáry mezi kameny nesmí být průběžné,
     – vícevrstvý kámen nesmí být položen tak, aby jednotlivé vrstvy byly uloženy vodorovně,
     – zdivo musí být tvořeno z kamene minimální velikosti zrna 150 mm a sokl minimálně 200 mm,
     – vazbu zdiva zajistíme haklíky uloženou na celou šíři stěny pro tloušťku zdiva 450 – 600 mm (tzv. Vazáky)
     – malta při zdění musí ustupovat o cca 30 mm za hranu kamene. Tyto spáry následně po vyzdění celé konstrukce dospárováváme.

Malty pro zdění z kamene

Přibližné hodnoty spotřeby vápna, vápenné kaše a písku na 1 m3 vyrobené malty
Poměr mísení 1:31:41:51:6
Kusové vápno( kg )205165140120
Vápenná kaše( litry )400330270235
Písek( m3 )1,1951,3051,3501,375


 

 

 

 

Přibližné hodnoty mísení vápennocementové malty na 1 m3 písku
Pevnost maltyCEM 32,5VápnoCEM 40Vápno
( MPa )( kg )( litry )( kg )( litry )
1,07013060140
2,51608014090
5,02506020075
folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Požadavky na konstrukce pro zateplování budov

personRedakceremove_red_eye28bookmarkStavba

Tepelně technické požadavky Ve vnitřních místnostech budov musí být zajištěny podmínky tepelné pohody, které určují nejen kvalitu bydlení, ale také pohodu k činnostem provázející náš život. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Celkový tepelný odpor konstrukce je ..

Zdivo - obecně

personRedakceremove_red_eye30bookmarkStavba

Zděné konstrukce dělíme na: - nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře) - nenosné konstrukce (příčky) Požadavky na nosné konstrukce zdiva Statická funkce Statická funkce je hlavní funkcí nosných stěn, sloupů a pilířů. Úkolem je přenášet zatížení z konstrukcí nad ..

Koroze betonů

personRedakceremove_red_eye22bookmarkStavba

Koroze, neboli degradace betonové konstrukce je způsobována především díky častému výskytu agresivních podzemních vod, přičemž minimálně polovinu z nich, myslíme na našem území, je dle našich současných platných norem považována za agresivní vůči betonu. Činitelé ..

Fasády z kamene, luxusní kámen

personRedakceremove_red_eye16bookmarkExteriér

Originální přírodní materiálSoučasné trendy moderní architektury podporují použití přírodích materiálů, přírodní kámen na rozdíl od jiných dříve používaných materiálů však působí neokoukaně a dokáže oživit i jinak fádní interiér, dotváří luxusní obytný ..

Řešíme fasádu

personRedakceremove_red_eye37bookmarkExteriér

Opravili jste svoji chalupu či chatu a řešíte co s fasádou? Tak právě pro Vás budou následující řádky. Snad Vám ve Vašem rozhodnutí budou nápomocny. Každý ví, žefasáda utváří charakter domu, je výtvarným prvkem, ale také rovněž musí mít určité technické vlastnosti ..

Zateplování domu I.

personSimona Chvátilováremove_red_eye36languagereceptarprimanapadu.cz

Zima se nezadržitelně blíží a tak je na čase, udělat si doma pořádné teplíčko. Proč zateplovatNezateplené zdivo má několik nevýhod. Chlad proniká přímo do zdiva kde uprostřed stěny leží rosný bod. Ztráta tepelné energie je vysoká a tepelný odpor minimální. Hrozí ..

Výstavba ze speciálních izolačních prefabrikátů

personSimona Chvátilováremove_red_eye38languagereceptarprimanapadu.cz

Představujeme speciální tepelné zdivo, které sestává z tvárnic (zdících bloků) s pozoruhodnou technologií. Jedná se o stavební prefabrikáty nové generace. Jsou vyrobeny z keramzitu a uvnitř mají „labyrint“ vyplněný polystyrénem. Právě díky uspořádání soustavy dutin, ..

Aku příklepový šroubovák Bosch GSB 18 VE-2Li za 12 127 Kč: A1-naradi.cz

personSimona Chvátilováremove_red_eye20languagereceptarprimanapadu.cz

Aku příklepový šroubovák Bosch GSB 18 VE-2LiGSB 18 VE-2Li výkonný masivní akumulátorový příklepový šroubovák Bosch pro střední až velké průměry šroubování a vrtání díky příklepovému mechanisku je vhodný i pro vrtání do zdiva. Má výborný přenos kroutícího ..

Peroxidové zázraky

personRadka Eliáškováremove_red_eye37languagejaktoudelam.cz

Předminulý týden jsem zjistila, že keramické nože jsou opravdu neuvěřitelně ostré a že mi v lékárničce došla dezinfekce. Tak jsem se svým mladším synem zašla do lékárny nějakou pořídit. Synovi se v lékárně opravdu moc líbilo, obzvláště boty vystavené na stojanu mu ..

Sice chudě, ale nutričně plnohodnotně

personRadka Eliáškováremove_red_eye42languagejaktoudelam.cz

Peněz na jídlo méně, než by si člověk představoval? Ve chvíli, kdy zvoláte „mám to v paži, stačí to nastavit moukou s vodou a všichni budou nacpaní k prasknutí za pár korun“ – jste ve slepé uličce. Nasytit zástupy pěti tisíc lidí košem chleba a dvěma rybami se ..