Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightZápis o předání a převzetí staveniště

Obrázek příspěvku: Zápis o předání a převzetí staveniště

Zápis o předání a převzetí staveniště

personaccess_time01.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye26 shlédnutí

Objednatel: Název společnosti
     IČO: DIČ:
     Sídlo společnosti:
     Zastoupen: funkce:
     Dále jen předávající

Zhotovitel: Název společnosti 
     IČO: DIČ:
     Sídlo společnosti:
     Zastoupen: funkce:
     Dále jen přebírající

Stavba:
     - Název stavby dle schválené projektové dokumentace
     - Adresa stavby: Pokud není známa, název přilehlé ulice
     - Číslo parcely: Seznam čísel parcel, na kterých se stavba nachází
     - Katastrální území: Přpsat z listu vlastnictví
     - Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: jméno, kontaktní telefon
     - Stavební dozor objednatele: jméno, kontaktní telefon

     - Číslo stavebního povolení: 
     - Vydané: název úřadu, který povolení vydal
     - Právní moc nabyta dne :

     - Smlouva o dílo číslo:
     - Podepsaná dne:

Předmět díla:
     - Text popisu prováděné práce

Údaje o předané projektové dokumentaci: 
     - Název:
     - Odpovědný projektant:
     - Datum vydání projektové dokumentace:
     - Seznam výkresů projektové dokumentace včetně případných revizí.

Zařízení staveniště:
     - Seznam a počty buněk, strojů apod.., popis způsobu ohraničení staveniště 
     - Údaje o přístupové komunikaci:
     - Údaje o způsobu střežení staveniště:
     - Datum a způsob vyklizení zařizení staveniště:

Geodezie:
     - Údaje o umístění výškových bodů:
     - Údaje o umístění směrových bodů 
     - Předání dokumentace – bodového pole stavby: ANO NE

Média, inženýrské sítě:
     - Údaje o způsobu zajištěni pitné vody:
     - Údaje o způsobu zajištění studené užitkové vody a teplé užitkové vody:
     - Údaje o způsobu zajištění přístupu ke zdroji elektrické energie (staveništní)
     - Údaje o způsobu zajištění napojení na dešťovou kanalizaci:
     - Údaje o napojení na splaškovou kanalizaci:
     - Údaje o napojení na ostatní sítě. (datové, atd..):
     - Údaje o vytýčení umístění stávajících sítí a informace o jejich bezpečnost-ních pásmech:

Ekologie stavby
     - Údaje o umístění shromažďovacích nádob na odpad:
     - Údaje o oprávněné osobě s právem nakládat s odpady:
     - Údaje o odpadech: (katalogová čísla, atd..) 
     - Údaje o způsobu a místu zneškodnění odpadů na staveništi: (pokud se jed-ná o pálení dřevin, tuhnutí a tvrdnutí zbytkových betonů, atd..)

Skladování hmot
     - Popis místa a kapacity deponií, zemníků a způsobu dopravy na pracoviště:
     - Stručný seznam druhu skladovaných hmot, včetně popisu případné nutnosti ochrany proti povětrnostním vlivům.

Bezpečnost práce:
     - Seznam příloh tohoto zápisu s tématikou BOZP, PO.
     - Seznam a popis způsobu zajištění práce v bezpečnostních pásmech a při práci nad sebou. 
     - Prohlášení zhotovitele, že pracovníky seznámil se zásadami první pomoci.

Prohlášení stavebníka a objednatele:
     - Prohlášení, že staveniště je prosté práv třetích osob
     - Prohlášení o platnosti stavebního povolení
     - Prohlášení zhotovitele o dodržování právních předpisů ČR v oblastech BOZP, PO, ŽP a platných technických norem.


Předání a převzetí:

Objednatel: (datum a podpis)

Zhotovitel: (datum a podpis)

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

personRedakceremove_red_eye30bookmarkStavba

Pozemní stavitelstvíPoznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) - Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách). ..

Požadavky na zajištění staveniště – Příloha č.:1 k Nařízení vládyč. 591/2006 Sb.

personRedakceremove_red_eye27bookmarkStavba

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásed: - Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při ..

Plán nakládání s odpady

personRedakceremove_red_eye29bookmarkStavba

Cílem plánu je stanovit souhrn zásad a pravidel pro nakládání s odpady a stanovení jejich identifikace v jednotlivých etapách realizace stavby. Plán odpadového hospodářství na stavbě bude dle konkrétních dílčích podmínek postupně doplňován a upřesňován. Po ukončení ..

Zdivo z pórobetonových tvárnic

personRedakceremove_red_eye25bookmarkStavba

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby. Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – ..

Kontrola BOZP na stavbě

personRedakceremove_red_eye28bookmarkStavba

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí Kontrola způsobu zajištění a rozměrů technickou konstrukcí zda odpovídá povaze prováděných prací - únosnost konstrukce - možnost bezpečného průchodu - vhodnost přístupu na konstrukci v závislosti na četnosti užití - vhodnost ..

Jak vypálit CD s programem Nero Burning Rom

personRedakceremove_red_eye134languagenavodynapc.cz

V dnešní době je už vypalování CD rozšířeným standardem a to zejména díky nízké ceně médií i vypalovaček. Nejlevnější disk seženete i pod deset korun a vypalovačku za tři tisíce. Dat na vypálení je také víc než dostatek, takže nic nebrání začít ve vypalovacím ..

Jak nastavit BIOS

personRedakceremove_red_eye86languagenavodynapc.cz

BIOS Asusu rozhodně nepatří mezi vzhledově standartní BIOSyNěkteré položky skrývají podmenu s mnoha funkcemi, některé je nemají. Ty jednoduché (většinou ze spodní poloviny seznamu) si probereme hned, ty složitější si necháme na konec.Power Management Setup - zde se nastavuje ..

Srubové domy – Jak postavit

personSimona Chvátilováremove_red_eye39languagereceptarprimanapadu.cz

Příprava dřeva na výrobu srubových domů se provádí ručně. Zbaví se kůry, natřou se chemickým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Vyberou se ty klády, které na sebe nejlépe pasují a zhotoví se kladečský plán. Poté se postupně vrství na ..

Hora vzteku

personRadka Eliáškováremove_red_eye43languagejaktoudelam.cz

Láska i hory přenáší, ale což teprve cholerici! Mám doma dva, i když by se oba do krve přeli, že to není pravda. Nad starším už jsem zlomila hůl a trvám jenom na tom, že vztekat se chodí do sklepa. U syna si říkám, že bych ho mohla naučit své silné emoce zvládat. Což se ..

Učebnice na jedničku

personRadka Eliáškováremove_red_eye40languagejaktoudelam.cz

Říká se, že ta nejlepší investice je do vzdělání. Sama na sobě můžu potvrdit a hodlám stejně investovat i do svých dětí. Když už se rozhodnete něco se naučit nebo máte děti školou (téměř) povinné, čeká vás nevyhnutelně nákup učebnic. Určitě už máte za sebou ..