Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightPožadavky na zajištění staveniště – ..

Obrázek příspěvku: Požadavky na zajištění staveniště – Příloha č.:1 k Nařízení vládyč. 591/2006 Sb.

Požadavky na zajištění staveniště – Příloha č.:1 k Nařízení vládyč. 591/2006 Sb.

personaccess_time01.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye25 shlédnutí

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásed:
     - Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.
     - U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče, s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III, bodu 2 k tomuto zařízení.
     - Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením. 
     - Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č.: 3, části III, bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány.
     Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
      Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením.
     Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějicími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
     Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
     Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací, požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.
     Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze tehdy, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.
     Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.

Zařízení pro rozvod energie
     Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používaná takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zařízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.
     Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
     Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.

Požadavky na venkovní pracoviště
     Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na:
     - počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,
     - maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,
     - povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.

      Nejsou-li podpěry, nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.
     Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v původní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.
     Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č.:3, části 1 k tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č.: 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí.
     Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.
     Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.
     Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostni situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.
     V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

personRedakceremove_red_eye29bookmarkStavba

Pozemní stavitelstvíPoznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) - Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách). ..

Zápis o předání a převzetí staveniště

personRedakceremove_red_eye26bookmarkStavba

Objednatel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen předávající Zhotovitel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen přebírající Stavba: - Název stavby dle schválené projektové dokumentace - ..

Kontrola BOZP na stavbě

personRedakceremove_red_eye26bookmarkStavba

Zajištění proti pádu technickou konstrukcí Kontrola způsobu zajištění a rozměrů technickou konstrukcí zda odpovídá povaze prováděných prací - únosnost konstrukce - možnost bezpečného průchodu - vhodnost přístupu na konstrukci v závislosti na četnosti užití - vhodnost ..

Plán nakládání s odpady

personRedakceremove_red_eye28bookmarkStavba

Cílem plánu je stanovit souhrn zásad a pravidel pro nakládání s odpady a stanovení jejich identifikace v jednotlivých etapách realizace stavby. Plán odpadového hospodářství na stavbě bude dle konkrétních dílčích podmínek postupně doplňován a upřesňován. Po ukončení ..

Zdivo z pórobetonových tvárnic

personRedakceremove_red_eye24bookmarkStavba

Základními surovinami pro výrobu pórobetonových dílců jsou voda, písek a vápenec. Ke správnému provedení stavby – díla je zapotřebí se důkladně seznámit se statickými a architektonickými požadavky stavby. Projektová dokumentace musí stanovit následující stavebně – ..

Ekologické biozemědělství

personSimona Chvátilováremove_red_eye56languagereceptarprimanapadu.cz

V obchodech vídáme stále častěji potraviny označené jako BIO. Jaké jsou výhody biopotravin? Jak stát podporuje ekologické zemědělství?Základní charakteristika ekozemědělství a jeho produkceEkologické nebo biologické, jak je také často nazývané, zemědělství je ..

Srubové domy – Jak postavit

personSimona Chvátilováremove_red_eye38languagereceptarprimanapadu.cz

Příprava dřeva na výrobu srubových domů se provádí ručně. Zbaví se kůry, natřou se chemickým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Vyberou se ty klády, které na sebe nejlépe pasují a zhotoví se kladečský plán. Poté se postupně vrství na ..

Cizrna a co s ní

personRadka Eliáškováremove_red_eye26languagejaktoudelam.cz

Můj tříletý syn nedávno koukal na Pepka námořníka a pak přišel s rafinovanou otázkou: „Jedla Ollie, jeho vyvolená, taky špenát?“ Ne, jedla cizrnu, prohlásila jsem suverénně, protože jsem ji zrovna míchala. Pokýval vážně hlavou a na večeři bez odmlouvání snědl skoro ..

Daruj život

personRadka Eliáškováremove_red_eye37languagejaktoudelam.cz

Zhruba před deseti lety jsem se zapsala do Registru dárců krvetvorných buněk. Tyhle věci se vás obvykle netýkají, pokud se nedějí někde blízko vás. Někde hodně blízko. Moje rozhodnutí bylo spontánní a popravdě řečeno, už jsem na to skoro zapomněla. Už při vstupu vás ..

Kiwi

personSimona Chvátilováremove_red_eye53languagesvet-rostlin.cz

● Poměr samičích a samčích rostlin Pro spolehlivé opylení samičích rostlin se doporučuje 1 samčí na 6-8 samičích rostlin, nebo vzdálenost do 30 m. Není na škodu když na uvedené množství budou vysazeny 2 samčí rostliny. Pro vytvoření plodů je důležité, aby se samčí a ..