Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightPlán nakládání s odpady

Obrázek příspěvku: Plán nakládání s odpady

Plán nakládání s odpady

personaccess_time01.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye28 shlédnutí

Cílem plánu je stanovit souhrn zásad a pravidel pro nakládání s odpady a stanovení jejich identifikace v jednotlivých etapách realizace stavby. Plán odpadového hospodářství na stavbě bude dle konkrétních dílčích podmínek postupně doplňován a upřesňován. Po ukončení každé etapy stavby proběhne porovnání tohoto plánu se skutečným stavem, či potřebou.
     Plán navrhuje způsob a umístění shromažďování odpadů vzniklých na stavbě a stanovuje postup při jeho nakládání, zneškodňování a evidence. Plán se vztahuje ke všem vzniklým odpadům všech dodavatelů a poddodavatelů díla, pokud se smluvní partneři v rámci oboustranně schválené smlouvy nedohodli jinak.

Pojmy, definice, zkratky
     Odpad – odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.: 1 zákona o odpadech.
     Nakládání s odpady – je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění a přeprava. Dále úprava, skladování, využívání a odstraňování. V období realizace stavebního díla bude v prostoru zařízení staveniště vyčleněna plocha pro shromažďování tříděného odpadu.
     Nebezpečný odpad – je odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů, popřípadě jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu, nebo více nebezpečných vlastností. Viz. Příloha č.: 2 zákona o odpadech.
     Shromažďování odpadů – je krátkodobé soustředění (shromažďování) jednotlivých odpadů v místě jejich vzniku před jejich dalším nakládáním.
     Shromaždiště odpadu – je vyčleněna plocha, nebo shromaždovací nádoba, ve které se provádí shromažďování odpadů.
     Skladování odpadů – je umístění odpadů ve shromažďovacích nádobách po přechodnou dobu před odebráním odpadu oprávněnou osobou.
     Oprávněna osoba – je osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle Zákona o odpadech nebo jiných zvláštních předpisů.
     Odpadový hospodář – je osoba stanovená původcem odpadu odpovídající za zajištění odborného nakládání se vzniklými odpady na stavbě.

Základní povinnosti původce odpadu:
     - Každý má během své činnosti na staveništi povinnost předcházet vzniku odpadů a případně omezovat jejich množství. V případě vzniku nebezpečného odpadu musí eliminovat jeho nebezpečné vlastnosti.
     - Každý je povinen v rámci své činnosti nebo v rozsahu své působnosti, v mezích daných právními normami, přednostně využít odpad před jeho odstraněním tak, že materiálové využití má přednost před jiným využitím. Uložit na skládku lze pouze takové odpady, u nichž je jiný způsob odstranění nedostupný, nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí, popřípadě pro lidské zdraví.
     - S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze způsobem vymezeným v zákoně o odpadech a v prováděcích předpisech.
     - Původce odpadů musí zajistit jejich zařazení do příslušné kategorie, stanovené v katalogu odpadů. Původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba přebírající shromážděný odpad je k této činnosti oprávněna.
     - Původce odpadu musí vést průběžnou evidenci o odpadech a o dalším způsobu nakládání s nimi. Podávat zprávy o této evidenci příslušným orgánům státní zprávy v rozsahu stanoveném v Zákonu o odpadech a předpisech následujících.
     - S nebezpečným odpadem smí původce nakládat pouze na základě souhlasného stanoviska příslušného úřadu.
     - Pro shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů zajistí původce oddělené prostory a nádoby v rámci zařízení staveniště.
     - Nádoby určené pro shromažďování nebezpečného odpadu musí být opatřeny popisem a označením. Umístění shromažďovacích nádob musí být tak, aby byly chráněné proti poškození a povětrnostními vlivy. Nebezpečné odpady mezi sebou nesmí být shromažďovány a ukládány tak, aby byla způsobena jejich vzájemná reakce.
      - Skladovací prostory jednotlivých druhů nebezpečných odpadů musí být vzájemně oddělené a zajištěny proti jejich úniku do okolí.
      - Každý pracovník na staveništi musí být seznámen s tímto plánem prokazatelnou formou.

Shromažďování odpadů
     Shromažďování odpadů bude probíhat na shromaždišti odpadu v areálu staveniště, které bude společné pro všechny účastníky stavby. Pro samotné shromažďování odpadů budou v místech jejich vzniku umístěny shromažďovací nádoby (kontejnéry, koše, pytle apod.) s rozlišovacími znaky. Shromaždiště stavby bude náležitě označeno (popis, barva, rozlišovací znaky, grafika nebezpečných vlastností apod. ) a ke každému druhu odpadu bude vystaven identifikační list nebezpečného odpadu.
     Ukládání a shromažďování vzniklého odpadů na jiná místa, než jsou určena, je zakázáno. Zakázáno je také shromažďování různých druhů odpadů na jednom místě z důvodů jejich nežádoucího mísení. Přípustné je pouze shromažďování odpadů, na shodném místě, které budou následně odstraňovány stejným způsobem.
     Shromažďovací nádoby budou, po jejich naplnění, popřípadě v pevně stanovených termínech, vyprazdňovány oprávněnou osobou a o každém vyprázdnění bude vystaven doklad o předání. Za sledování této činnosti je odpovědný odpadový hospodář.
     Kapalný a kašovitý odpad bude ukládán pouze do shromažďovací nádoby ve skladu nebezpečných odpadů.

Třídění odpadů
     Každý pracovník je povinen třídit vzniklý odpad již na místě jeho vzniku, tak aby byly ukládány zvlášť nebezpečný odpad, ostatní odpad a kapalný odpad.

Evidence odpadů
     Každý odpad produkovaný původcem odpadů bude zaznamenán v registru odpadů stavby a každý jeho pohyb bude zaznamenán. Revize registru odpadů stavby bude prováděna minimálně 1x ročně nebo při každé změně užité technologie výstavby.
     Za vedení evidence všech odpadů vznikajících na stavbě odpovídá odpadový hospodář.

Průběžná evidence odpadů
     Průběžnou evidenci vede každý původce odpadů. Pro každý druh odpadu se vede evidence samostatně a archivace evidence bude v sídle společnosti po dobu minimálně 5 let.

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů
     Při přepravě nebezpečného odpadu jsou původce a oprávněná osoba – příjemce povinni vyplnit Evidenční list přepravy nebezpečného odpadu. Toto se nevztahuje na vnitrostaveništní dopravu od místa vzniku odpadu do místa jeho uskladnění.
     Evidenci o přepravě vede odpadový hospodář, který je také odpovědný za odeslání kopie evidenčního listu nebezpečného odpadu do 10-ti dnů místně příslušnému úřadu.

Souhrnné roční hlášení o nakládání s odpady
     Souhrnné roční hlášení o nakládání s odpady vypracovává původce odpadů v případě, že nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů, nebo více než 50 tun ostatních odpadů za kalendářní rok a následně do 15. února předává úplné hlášení o druzích a množstvích produkovaných odpadů za předchozí rok a nakládání s nimi. Souhrnné hlášení se podává na příslušný úřad – referát životního prostředí.

Skladování odpadů
     Shromaždiště odpadů - sklad nebezpečných odpadů bude zabezpečen proti vyplavení, požáru a bude oddělen od místa skladování ostatních odpadů. Jednotlivé nebezpečné odpady budou ve skladu NO odděleny separovaně v příslušných nádobách na nebezpečný odpad. Skladování nebezpečných odpadů vzniklých na staveništi mimo sklad NO je přísně zakázáno. Přeprava nebezpečných odpadů ze skladu NO k místu jeho zneškodnění smí provádět pouze oprávněna osoba. Oprávněná osoba zajišťuje také jeho naložení. Každý druh nebezpečného odpadu bude označen dle zásad shromažďování odpadů. Sklad nebezpečných odpadů bude umístěn v areálu zařízení staveniště.
     Technické vybavení shromaždiště nebezpečného odpadu bude obsahovat absorpční činidla a 5 ks 200 l ocelových sudů.

Shromažďovací prostředky v rámci stavby:
     - kontejnér na komunální odpad 1 ks – 110 litrů
     - sklad NO (kovový uzamykatelný kontejnér)
     - nádoba na nebezpečný odpad – nechlorované hydraulické oleje 1 ks – sklad NO
     - apod.

Ostatní ustanovení
     Shromažďovací nádoby na ostatní odpad budou po svém zaplnění odvážený k jejich likvidaci oprávněnou osobou. Nádoby s domovním odpadem budou vyváženy pravidelně ve smluvených termínech svozem komunálního odpadu.
     V areálu staveniště je zakázána jakákoliv úprava a odstraňování odpadů s vyjímkou vytěžené zeminy určené k dalšímu využití v rámci stavby.
     Veškerý vzniklý odpad je v majetku původce odpadů až do doby předání k odvozu a zpracování oprávněnou osobou.

Registr osob:
     Odpadový hospodář:                                       __________ dne: __________
     Oprávněná osoba:                                           __________ dne: __________
     Plán odpadového hospodářství zpracoval: __________ dne: __________

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Substráty pro Vaší zahradu

personRedakceremove_red_eye35bookmarkVýživa a ochrana rostlin

Snad každý chalupář a chatař, který pěstuje na své zahradě květiny nebo zeleninu, již dnes kupuje a používá zahradní substráty aby měl lepší výsledky. V tomto článku Vás chceme alespoň trochu "vzdělat" a vysvětlit co to vůbec substráty jsou, z čeho se skládají a na co ..

Jaro je za dveřmi, čas pro probouzení zahradního jezírka

personRedakceremove_red_eye31bookmarkOkrasné zahrady

Při osazování vodních rostlin je nutné znát několik zásad:Hloubka zeminy na dně jezírka by měla být cca 15 cm a měla by být překryta cca 2 cm písku kvůli rybám.Rostliny vysazujeme do zahradního jezírka od poloviny jara do poloviny léta.Ryby vysazujeme asi tak 6 týdnů po ..

Vlastnosti kameniva

personRedakceremove_red_eye24bookmarkStavba

Kamenivo může být užito jako:- nosná konstrukce beton - plnivo- stavební konstrukce - násypy, drenáže atd. Kamenivo jako plnivo do betonuKamenivo tvoří v betonové konstrukci nosnou část, která je spojována cementovou kaší. Výsledná konstrukce musí být kompaktní a pevná.Popis ..

Zápis o předání a převzetí staveniště

personRedakceremove_red_eye26bookmarkStavba

Objednatel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen předávající Zhotovitel: Název společnosti IČO: DIČ: Sídlo společnosti: Zastoupen: funkce: Dále jen přebírající Stavba: - Název stavby dle schválené projektové dokumentace - ..

grilování aneb Hostina pod širým nebem

personRedakceremove_red_eye36bookmarkGrilování

Těšíme se na to celou dlouhou zimua konečně je to tu – slunná odpoledne, a konečně je to tu – slunná odpoledne,vlahé večery v zahradě a k tomu grilo- vlahé večery v zahradě a k tomu grilování!Ten báječný rituál, kdy se rodina či vání! Ten báječný rituál, kdy se rodina ..

Čištění odpadů

personSimona Chvátilováremove_red_eye21languagereceptarprimanapadu.cz

Odpady jsou nezbytnou součástí každého vodovodního systému. Ale opravdová zkáza teprve začíná, až se odpady ucpou!Je to velmi nepříjemné pro každého z nás. Ať už ten zápach nebo následné čistění.Při čištění odpadů byste měli mít na paměti určité důležité ..

5 velkých chyb při nakládání s penězi

personRadka Eliáškováremove_red_eye48languagejaktoudelam.cz

Za mých mladých časů neexistovalo na základní ani střední škole nic, čemu by se dalo říkat základy finančního hospodaření nebo finanční gramotnosti. Až do mých dvaadvaceti let, kdy jsem na vysoké škole vystudovala obor finanční poradenství, by mě každý pojišťovák opil ..

Namíchejte si vlastní směs koření

personRadka Eliáškováremove_red_eye32languagejaktoudelam.cz

Když tak koukám do regálů v Jednotě, mám pocit, že se s různými speciálními směskami koření roztrhl pytel. Je jich zcela určitě více než základních druhů. Když je použiteje dle návodu, jídlo skutečně vesměs chutná opravdu úžasně.Štve mě na nich vlastně jen pár ..

Jak ušetřit za dovolenou

personRadka Eliáškováremove_red_eye46languagejaktoudelam.cz

Znám doby, a není to tak dávno, kdy naše jediná dovolená probíhala na maltě. S malým m, protože jsme rekonstruovali barák a veškerý čas a energie zmizely v míchačce a betonu. Od té doby jsme dospěli, pořídili si děti a zjistili, že bez dovolené se žít nedá. Nemá smysl ..

ZAKLÁDÁNÍ ZAHRADY

personSimona Chvátilováremove_red_eye91languagereceptarprimanapadu.cz

Zahradu si můžete navrhnout sami, nebo můžete využít služeb zahradního architekta. Jeho servis sice něco stojí, ale pokud s touto činností nemáte mnoho zkušeností, vyhnete se díky němu řadě začátečnických chyb. Navíc, hezká zahrada nemusí být nutně drahá. Často je to ..