Domov a bydlení keyboard_arrow_right Stavba keyboard_arrow_rightObecné zásady bezpečnosti práce v ..

Obrázek příspěvku: Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

Obecné zásady bezpečnosti práce v pozemním stavitelství

personaccess_time01.květen 2020chat_bubble_outline0 komentářůremove_red_eye29 shlédnutí

Pozemní stavitelství
Poznámka: Tento text se opírá o předpis, který v současnosti neplatí! (viz nově: NV 591/2006 Sb.) -  Avšak ho stále považuji za velmi dobrý. (v případě rozporu níže uvedeného textu s texty v kapitolách ____, platí texty v již zmíněných kapitolách).

Povinnosti dodavatelů stavebních a montážních prací.
     Každý dodavatel stavebních prací, který zaměstnává pracovníky je povinen vést podrobnou evidenci všech pracovníků, kteří jsou na stavbě od jejich příchodu na pracoviště až po jejich opuštění.
     Dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému ohrožení na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností.

Příprava stavby
     dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
     Společnost, která dodává jednotlivé stavební práce musí mít na jednotlivých staveništích dodavatelskou dokumentaci, kterou tvoří technologický (pracovní) postup, stanovení opatření pro případ ohrožení vyšší moci a opatření při souběhu několika činností.
     Pracovní postup musí obsahovat stanovení požadavků na provedení práce při dodržení zásad bezpečnosti práce

Pracovní (technologický) postup obsahuje:
     - Návaznost jednotlivých pracovních činností
     - Popis dílčích kroků pro danou činnost
     - Seznam užitých strojů a speciálních pomůcek
     - Popis podpůrných stavebních konstrukcí (plošiny, lešení, …)
     - Výpis opatření k zajištění bezpečnosti práce jednotlivých pracovníků, okolí pracoviště z hlediska požární ochrany, hygieny práce, atd..
     - Popis staveništní a mimo staveništní dopravy, a to jak vertikální, tak horizontální.
     - Popis a umístění skladovacích ploch.
     - Opatření pro pracoviště při práci za mimořádných podmínek a
     - Opatření k zajištění neobsazeného pracoviště

Odevzdávání pracoviště
     Jednotlivé dohody o vzájemných vztazích zhotovitele a podzhotovitele musí být označeny v zápise o předání a převzetí staveniště mezi účastníky výstavby. Tento protokol (zápis) doplňuje smlouvu o dílo o lokální požadavky na oblast bezpečnosti práce. 
     Zhotovitel jedné části díla je povinen seznámit ostatní zhotovitele podílejícími se na zhotovení díla s požadavky na technologií, zdroji ohrožení a požadavky na bezpečnost práce. Tímto přístupem předchází k možným kolizím s ostatními zhotoviteli, či podzhotoviteli.

Přerušení stavebních prací
     V době výstavby díla mohou nastat různé situace, do kterých se dodavatelé stavebních prací dostanou. Nejčastěji jsou to nebezpečí způsobená poruchou technického zařízení, provozní havárií a nevyhovujícím stavem stávající stavební konstrukce.
     Do takovéto situace se může zhotovitel dostat například při poškození příslušné inženýrské sítě. Havárii musí nahlásit jejich provozovateli a do zlikvidování vzniklého stavu musí zhotovitel zajistit zamezení přístupu k místu havárie.
     Práce na díle mohou taktéž ovlivnit výskyt nebezpečných, výbušných a zdraví škodlivých látek v uzavřených prostorách, jako jsou například vstupy do studní, šachet, žump a kanálů.
     V přípravě prací s možným výskytem takovýchto látek je třeba počítat s nezbytnými opatřeními pro případ přerušení prací tak, aby měly minimální dopad na celkový výsledek stavby ať technologický, tak i ekonomický.

Stavební práce v mimořádných podmínkách
     Pokud se v době výstavby vyskytnou jakékoliv mimořádné podmínky, musí zhotovitel stavebních prací určit taková opatření, aby eliminoval dopady na bezpečnost práce. Projekt stavby musí obsahovat zásady technických opatření k zajištění bezpečnosti práce.
Stavební práce v mimořádných podmínkách jsou zejména:
     - provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru
     - práce v ochranných pásmech inženýrských sítí
     - práce v extrémních klimatických podmínkách

Způsobilost pracovníků
     Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat svým zaměstnancům školení z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení minimálně 1 x ročně pokud provádějí, nebo řídí jednotlivé stavební práce:
     - pokud pracovníci nemohou pracovat z bezpečných pracovních podlah ve výškách nad 1,5 m
     - pokud pracují na pohyblivých pracovních plošinách
     - pokud pracují na žebřících ve větší výšce, než 5 m
     - pokud pracují za pomocí horolezecké či speleologické techniky
     - pokud montují a demontují pomocné konstrukce ve výškách
přičemž školit a ověřovat znalosti jednotlivých pracovníků mohou jen instruktoři horolezecké techniky a instruktoři lešenářské techniky.
     Dodavatelé prací jsou povinni vést evidenci školení, zkoušek, zaučení a odborné a zdravotní způsobilosti všech pracovníků. Tímto je dán seznam kompetencí pracovníků a dodavatel prací nesmí pověřit prováděním příslušných prací nezaškoleného pracovníka.

Vymezení staveniště
     Staveniště v zastavěném území obce musí být oploceno souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a oddělovalo prostor staveniště od okolí. Cílem budování oplocení kolem staveniště je minimální narušení provozu na okolních komunikacích.
     Pokud zajišťujete přípravu liniové stavby s krátkodobým záborem dílčí plochy staveniště, je možno ji ohradit dvou tyčovým zábradlím ve výšce 1,1 m. Oplocení, které zasahuje do komunikace musí být za snížené viditelnosti osvětleno v čele oplocení výstražným světlem, které je osazeno průběžně každých 50 m.
     V případě, že staveniště je mimo zastavěné území musí být oploceno pokud je ve vzdálenosti do 30 m od komunikace.
     Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstupy musí být uzamykatelné.

Komunikace na staveništi
     Před zahájením všech dílčích stavebních prací, kterým předchází doprava stavebních materiálů, které budou dopravovány staveništěm, musí být zjištěny průjezdné profily, musí být provedena kontrola stavu a způsobilosti komunikací a zjištěny provozní podmínky. Vozidlo, kterým je dopravován stavební materiál musí být minimálně o 30 cm nižší, než je průjezdný profil podjezdu, či překážky. Podjezdy nižší 4,3 m musí být označeny stejně jako na veřejných komunikacích.
     Překážky vyšší 10 cm pro přechod pěší musí být opatřeny přechody odpovídající únosnosti.
     Minimální šíře pro pěší je 0,5 m a při obousměrném provozu je 1,5 m. Pokud je spád komunikace ve sklonu větším než 1:3 musí být opatřena z jedné strany komunikace jedno tyčovým zábradlím. Podchodná výška musí být minimálně 2,1 m (vyjímečně 1,8 m – s označením „černožlutá zebra“).
     Z výše uvedených zásad je zřejmé, že pokud není zajištěn průjezd nákladních vozidel k místu vykládky, je pro takováto vozidla vjezd na staveniště zakázán.
     Otvory a jámy na staveništích musí být zajištěny dostatečně únosným poklopem. Jámy na vápno musí být vždy ohraničeny pevným dvou tyčovým zábradlím ve výši 1,1 m. Zakrytí jam a otvorů není nutno provádět v případě, kdy se v jámě pracuje.
     Veškeré schodiště a rampy, které jsou součásti staveniště, musí mít nekluzkou povrchovou úpravu.
     Žebřík smí být používán pouze pro fyzicky nenáročné práce s jednoduchým nářadím a ke komunikaci pracovníků. Po žebříku nesmí být přenášeno břemeno těžší 20 kg. Pokud pracovník pracuje na žebříku ve větší výšce, než 5 m, musí používat osobní ochranné pomůcky proti pádu.
     Žebříky se nesmí používat jako nosná konstrukce pro osazení podlah lešení. Toto neplatí pro lešeňové žebříky.
     Největší povolená délka přenosných žebříku je 8 m a pokud jsou používány k výstupu, musí přesahovat výstupní plochu minimálně o 1,1 m. Část žebříku nad výstupní plochou mohou nahradit madla. Sklon jednoduchého žebříku opřeného o plochu nesmí být menší než 2,5:1.   Pokud je žebřík pevně přikotven, musí být mezi plochou za žebříkem a jednotlivými příčlemi volný prostor minimálně 18 cm a u paty žebříku 60 cm pro přístup k němu. 
     Pro výstup a sestup lze také použit dřevěné sbíjené žebříky, které jsou kratší 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených pásnic.
     Pokud lze z prostorových důvodů užít pouze provazový žebřík, tak se smí použit jen pro sestup a výstup pracovníků.
     Svislá doprava pracovníků při montážních pracích nad 30 m musí být zajištěna výtahem.

Zemní práce
     Zemní práce na staveništi jsou řešeny projektem na podkladě geologického průzkumu, který musí být řešen v rámci projektu celé stavby.
Před zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací ověřit vytýčení veškerých inženýrských sítí. Protokoly o vytýčení jednotlivých inženýrských sítí předá stavebníkovi investor. Krom zjištění výskytu inženýrských sítí na staveništi investor zajišťuje také případné volné podzemní prostory.
     Výkopy, které jsou realizovány jedním pracovníkem na pracovištích bez dohledu a doslechu dalších pracovníků, nesmí být hluší 1,3 m.
     Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěno proti pádu do výkopu zábradlím. Postačujícím zajištěním výkopu může být jednotyčové zábradlí ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu nebo násep do výše 0,9 m. pokud výkop sousedí s komunikací, nebo do ni zasahuje, musí být opatřena příslušnou výstražnou dopravní značkou. Za snížených viditelných podmínek je nutno oplocení výkopu ze strany do komunikace opatřit výstražným červeným světlem na začátku a konci oplocení a dále maximálně každých 50 m od sebe.
     Přes výkopy hlubší 50 cm je nutno zřídit dřevěný, nebo ocelový přechod široký minimálně 75 cm a na veřejných prostranstvích 1,5 m. Přechod musí být zajištěn oboustranným jednotyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m. Přechod nad výkopem hlubším 1,5 m musí být opatřen dvoutyčovým zábradlím o stejné výšce se svislou zarážkou přechodu nášlapné plochy a zábradlí.
Okraje výkopu nesmí být, např. dopravou stavebních hmot, zatěžovány do vzdálenosti 50 cm od výkopu. V bližší vzdálenosti se smí zatěžovat prostor smykového klínu pouze na základě projektem uvedeného statického výpočtu.
     Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením pokud:
     - je hloubka výkopu hlubší 1,5 m
     - nebo 1,3 m v zastavěném území
a pokud do těchto výkopů vstupují pracovníci zhotovitele, musí být výkop široký nejméně 80 cm. Za konstrukci pro výstup z výkopu nesmí být použito pažení.
      Při ruční demontáži pažení musí být demontováno ze spod za současného zasypávání výkopu zeminou.
      Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu.
      Pro staveništní dopravu zeminy lze použit kolečko nebo japonku pouze po dopravních cestách o maximálním sklonu 1:5.

Skladování materiálu
     Skladování materiálů na staveništi musí být prováděno tak, aby byl v průběhu výstavby zajištěn jeho přísun a dílčí odběr bezpečně a bez možnosti ohrožování okolí skladovaným materiálem a v souladu s požadavky na skladování materiálu výrobcem. Plochy určené ke skladování materiálů musí být odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami. Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení.
     Skladovaný materiál musí být zajištěn proti rozkutálení, převrácení a posunutí od skladovací plochy různými zarážkami, opěrami a klíny. Pokud skladované materiály, jako jsou například kanalizační trouby, nemají oka pro uchycení k manipulaci, musí být během skladování uloženy na podkládkách. Podkladky nesmí být z kulatiny a nesmí být z vrstvených hmot.
      Jednotlivé stavební hmoty musí být skladovány ve stejné poloze, ve které budou následně uloženy ve stavební konstrukci.
      Kusový materiál pravidelných tvarů, jako jsou tvárnice, smí být ukládán ručně na skládku do výše 2,0 m. Pokud je materiál nepravidelných tvarů, tak smí být ukládán pouze do výšky 1,5 m.
     Tekuté hmoty musí být skladovány v nádobách s otvorem pro vyprazdňování v poloze tak, aby tento otvor byl na horní straně uloženého obalu. Kyseliny musí mít navíc na obalu označení druhu látky.
     Sypké hmoty smí být ukládány na skládku do libovolné výšky pouze za předpokladu, že navážení i odebírání těchto hmot bude prováděno plně mechanizovanými prostředky. Při odebírání hmoty nesmí vzniknout převis. Možná vzniklá stěna materiálu nesmí přesáhnout 9/10 výšky dosahu stroje určeného k odebírání.
      Ručně smí být sypký materiál skladován pouze do výšky 2,0 m. Při ručním odebírání sypkých hmot nesmí vzniknout převis vyšší 1,5 m.
      Pytlované sypké hmoty lze skladovat ručně do výšky 1,5 m a při užití mechanismů do výšky 3,0 m. Pytle musí být uloženy na vazbu tak, aby nedošlo k jejich převrácení, či poškození.
     Křehký materiál, jako jsou například umývadla, smí být skladován pouze v jedné vrstvě, nebo do výšky 1,5 m pokud jsou uloženy v pevných rámech.
     Tabulové sklo smí být skladováno jen ve svislé poloze.
     Slad hořlavin nesmí být blíže než 60 m od místa, kde je nasáván vzduch do podzemního pracoviště.
     Na staveništi musí být vyčleněna plocha pro skladování vadných výrobků s členěním plochy dle požadavků na třízení výrobků – odpadu.

Práce s betonem
     Přečerpáváni betonové směsi do budoucí konstrukce se smí provádět pouze z bezpečných míst, kde jsou pracovníci chráněni proti pádu nad volnou hloubkou nebo pádu z výšky, nesmí dojít k zavalení pracovníka betonovou směsi a pohyb pracovníků musí být zajištěn po vybudovaných a bezpečných komunikacích, např. lešení. Po již osazené armatuře je zakázáno se jakkoliv pohybovat.
     Nosné betonové konstrukce, které jsou budované z betonové směsi na stavbě, která nedosáhla projektem stanovenou pevnost, nesmí být zatěžována otřesy a jinými škodlivými účinky.
     V případě užití urychlovačů k urychlení tuhnutí betonové směsi, nebo jiných metod, musí být na tyto zpracován technologický postup, kterým bude zajištěna kvalita budované konstrukce.
     Bednění musí být budováno tak, aby bylo těsné a po dobu betonáže bylo schopno přenést jak hmotnost čerstvé betonové směsi rozprostřené v ploše, tak i lokálně nashromážděné větší množství směsi před dalším zpracováním.
     Podpěrné konstrukce bednění musí být postaveno tak, aby jej pak bylo možno bezpečně odstraňovat. Podpěra musí mít v případě kulatiny průměr minimálně 70 mm a nebo v případě hraněného řeziva hranu širokou 70 mm. Podpěry více pater musí být nad sebou a únosnost jednotlivých podpěr musí být ověřena statickým výpočtem.
V případě užití posuvného bednění je možno jej posouvat až po dosažení minimální požadované hodnoty pevnosti konstrukce.
     Odbedňovací práce ve výškách se smí provádět pouze tehdy, nehrozí-li poškození nebo zřícení bednění konstrukce. V případě odbednění nenosných částí konstrukcí bednění lze provádět ze žebříku do výšky 3 m. stabilita žebříku však nesmí být zajištěna o odbedňovací prvek.   Prostor, kde probíhají odbedňovací práce musí být zajištěn proti vstupu třetích osob.
     Při osazování ocelové armatury nesmí být pracovníci určení k této činnosti obnaženi. Musí mít dlouhý rukáv i nohavice.

Zednické práce
     Zednické práce musí být prováděny tak, aby neohrožovaly obsluhu strojů pro přípravu malty, ani pracovníky, kteří provádějí další činnosti na stavbě. Materiál určený ke zdění musí být uložen minimálně 60 cm od pracovního prostoru určeného ke zdění.
     Zdění jednotlivých částí konstrukce musí být realizováno tak, aby nedošlo ke ztrátě stability budované konstrukce. Zdění pilířů a sloupů musí probíhat s technologickými přestávkami k vytvrzení maltových loží tak, aby nedošlo k destabilizaci spodní části sloupu.
     Pohybovat se po stropech – konstrukcích z tenkostěnných materiálů je zakázáno pokud nejsou zabezpečeny proti jejich poškození a aby nedošlo k propadnutí zaměstnance konstrukcí.

Práce prováděné na střeše
     Pracovníci, kteří provádějí jakékoliv práce na střeše musí být chráněni proti:
     - propadnutí konstrukcí střešní krytiny
     - pádu z výšky na volných okrajích plochy
     - sklouznutí ze střechy se sklonem větším, než 25°
     Zajištění proti sklouznutí je možno zajistit i přichyceným žebříkem k pracovní ploše. U střešního pláště se sklonem větším 45° musí k přichycenému žebříku přibýt ještě osobní zajištění pracovníků. Pokud není konstrukce střešního pláště budovaná na celoplošném bednění, ale jen na latích, je nutno použit zajištění proti propadnutí pokud jsou latě od sebe vzdáleny maximálně 0,25 m. Totéž platí, pokud není zajištěna nosnost jednotlivých latí.

Práce nad volnou hloubkou a ve výškách
     Pokud je pracovník na svém pracovišti ohrožen pádem do hloubky nebo pádem z výšky, propadnutím a sesutím, musí být zajištěn proti pádu. Zajištění pracovníka proti pádu musí být zajištěno vždy při pracovních činnostech nad vodní plochou nebo jinými tekutinami, kde je nebezpečí poškození zdraví a při pracích ve výšce nad 1,5 m. Ochrana proti pádu ve výšce nad 1,5 m není vyžadována, pokud je pracoviště na ploše se sklonem do 10° s jednotyčovým zábradlím výšky 1,1 m kolem celé plochy pracoviště. Ochrana proti pádu ve výšce také není vyžadována pokud probíhají zednické práce na pracovišti, jehož plocha je 60 cm pod horní hranou zdi, na které se pracuje.
     Práce při kladení dílců ve výšce nad 3 m jsou svým charakterem takové, že nelze zajistit výše zmíněná opatření, lze je vyloučit pouze v případě, že práce budou provádět pouze poučení pracovníci tak, že si budou sami svým postupem vytvářet pracovní plochu. Technologický postup musí stanovit konkrétní činnosti, které smí poučený pracovník provádět v místě do 1,5 m od hrany možného pádu.
      Délka pádu při použití osobního zajištění bezpečnostním pásem může být maximálně 0,6 m, postrojem bez tlumič 1,5 m a postrojem s tlumičem pádu maximálně 4 m. místo upevnění musí zajistit ochranu ve směru pádu o statické síle 15 kN.
     Materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho sklouznutí, pádu nebo sfouknutí větrem.

Prostory pod pracovní plochou ve výšce musí být zajištěny:
     - vyloučením provozu v blízkosti pod pracovištěm ve výšce
     - užitím ochranné konstrukce v prostoru práce
     - užitím záchytné konstrukce pod pracovní plochou
     - dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m s tyčemi ukotvenými na nosných sloupcích
     - střežením prostoru pod pracovištěm

Ochranné pásmo pod pracovní plochou musí mít šířku:
     - 1,5 m při práci ve výšce max. 10 m
     - 2,0 m při práci ve výšce max. 20 m
     - 2,5 m při práci ve výšce max. 30 m
     - 10% výšky objektu pokud práce probíhají ve výšce nad 30 m
     Pokud práce probíhají na pracovní ploše se sklonem nad 25°, rozšiřuje se ochranné pásmo o 0,5 m. Při ruční nebo strojní dopravě materiálu pomocí kladky se ochranné pásmo rozšiřuje o 1,0 m na každou stranu od zdvihaného břemene. Je-li vlivem práce ve výšce zúžená komunikace pro pěší, musí být oddělena od silniční komunikace dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m se zamezením odstřiku bláta a vody z pod kol projíždějících vozidel. Zábrana může být vytvořena zaplentováním, nebo vytvořením plochy z desek. Případné změny ve výškových úrovních komunikace pro pěší musí být vyrovnány.
     Při pracovních činnostech, kdy se provádí postupné zvyšování konstrukce je nutno i zvyšovat pracoviště tak, aby pracovali v obvyklé výšce nad pracovní plochou a vzájemně se neohrožovali s ostatními pracovníky. Při zdění nebo těžkých pracovních činnostech se považuje jako obvyklá pracovní výška do 1,5 m, u ostatních do 2,0 m (nátěry, omítky). Ke zvyšování místa práce se nesmí používat jiná zařízení, než ta, která jsou k tomu účelu určená.
     Stavba a oprava komínových těles, které jsou nad střešním pláštěm se sklonem větším, než 10°, musí být prováděna z pracovní plošiny o šířce minimálně 0,6 m.
     Pracovní činnosti, které jsou prováděny na vysokých objektech, musí provádět minimálně dva pracovníci a v případě specifických prací na těchto objektech musí být podrobně upraven technologický postup k těmto činnostem.
     Shazování materiálů je zakázáno pokud se jedná o plechy, desky a ostatní předměty u kterých není jisté místo dopadu a nebo hrozí možnost odrazu, rozstřiku. Místo dopadu musí být zabezpečeno proti vstupu třetích osob. Pokud po dopadu, nebo při shazování vzniká nežádoucí víření prachu, nebo jiný nežádoucí účinek (zvuk), musí být stanovena opatření k zamezení, nebo ke zmírnění dopadu vznikajících vlivů na okolí stavby.
     Práce na nechráněném prostoru a ve výškách musí být přerušeny pokud:
     - je v době pracovní činnosti silný déšť, sněží, nebo se tvoří námraza
     - je mlha s viditelnosti do 30 m
     - je teplota okolí nižší než –10°C
     - je vítr o rychlosti více než 8 m/s na zavěšených konstrukcích
     - je vítr o rychlosti více 5 m/s na žebřících s použitím osobních zajištění
     - je vítr o rychlosti více než 10,7 m/s u všech ostatních činností.

Bourací práce a rekonstrukce
     Každý bouraný objekt musí být před zahájením bouracích prací zevrubně prohlédnut a na základě zjištěných skutečnosti musí zhotovitel vypracovat technologický postup. Práce musí probíhat tak, aby nedošlo k nekontrolovatelné destrukci ostatních části objektu a zároveň aby nedošlo k ohrožení pracovníků na zdraví. Dále musí být zjištěny veškeré inženýrské sítě v okolí bouraného objektu.
     Bourací práce, při kterých dochází ke konstrukční změně objektu do výšky 3 m, při strojním bourání a bourání speciálními technologiemi mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.
     Přípravné práce před demolicí objektu zahrnuji především:
     - vymezení ohroženého prostoru podle technologie provádění
     - zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob
     - zajistit a řádně označit vstupy a výstupy z plochy staveniště
     - dbát ochranu veřejného zájmu
     - zjistit průzkumem možnost výskytu podzemních prostor a v případě jejich zjištění zajistit jejich zasypání
     - inženýrské sítě zajistit odpojením tak, aby nemohly být užity a případně, pokud nejsou předmětem demolice zajistit proti poškození
     - zajistit zdroj vody a kropení vodou pro snížení prašnosti na staveništi
     - pro odběr elektrické energie zřídit samostatnou přípojku tak, aby nebyla demolicí objektu poškozena
     - vybavit pracoviště pomocnými konstrukcemi
     - vybudovat kolem staveniště oplocení minimální výše 1,8 m. Pokud to není možné je třeba zajistit střežení nebo vyloučení provozu.

     Na základě výše uvedených skutečnosti smí být demoliční práce zahájeny pouze na písemný příkaz odpovědného pracovníka zhotovitele.
K zajištění místa bourání patří také určení místa skladováni vybouraného materiálu tak, aby bylo zajištěno plynulé nakládání pro odvoz na skládku a zároveň pro vykládku vybouraného materiálu z vnitrostaveništní dopravy. 
     Bourání nezajištěných konstrukcí nesmí být přerušeno a to i za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek.
     Bourání části krovů pomocí lan je dovoleno pouze tehdy když jsou ostatní konstrukce zajištěny proti nekontrolovatelné destrukci. Výbušninou se nesmí strhávat krytiny položené na bednění.
     Ruční bourání se smí provádět pouze tehdy pokud nejsou zatíženy jinou konstrukci a pouze shora dolů. Bourání objektů strojně se smí provádět jen z vnější části. Ruční strhávání pomocí pák je zakázáno.

Stroje užité na staveništi
     Stroje užité na stavbě musí odpovídat předpisům k zajištění bezpečnosti práce a musí být technicky způsobilé s podmínkami stanovenými výrobcem stroje a technickými normami.
Dodavatel prací, které jsou realizovány stroji je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu. Pokyny pro obsluhu a údržbu musí obsahovat:
     - povinnosti obsluhy stroje před uvedením stroje do chodu ve směně
     - povinnosti obsluhy během chodu stroje
     - rozsah, způsob údržby stroje a určení lhůt revizí
     - způsob zajištění stroje během jeho přesunu, opravách, odstavení a před nežádoucím zpuštěním chodu stroje
     - způsob dorozumívání se mezi pracovníky během chodu stroje
     - způsob zajištěni stroje po vypnutí a jeho umístění
     - vyjmenování zakázaných činnosti
     - způsob jakým jsou prováděny záznamy o provozu a údržbě strojů

     Stroj může obsluhovat pouze pro tuto činnost určený odborně způsobilý pracovník. Obsluha stroje musí být každých 24 měsíců proškolena a přezkoušena z předpisů bezpečnosti práce.
     Pracovníci obsluhující stroj na plošině, kde může dojít k ohrožení obsluhy pádem z výšky větší 0,5 m, musí být ovladače stroje zajištěny proti nechtěnému spuštění.
Stroje užívané na stavbě musí mít provozní doklady, které jsou:
     - revizní kniha stroje
     - záznamy o zkouškách
     - záznamy o generálních zkouškách a opravách
     - záznamy o rekonstrukcích stroje
     - provozní deník stroje
     - záznamy o předání a převzetí stroje
     - záznamy o zjištěných závadách
     - záznamy o opravách
     - evidence závažných událostí

     Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita v každém kroku pracovní operace. V případě užití pěchů nebo vibračních válců nesmí být ohroženy okolní objekty, nebo stabilita blízké konstrukce.
     Při použití zatloukání, či zavibrovávani pilot a štětovnic se nesmí v okruhu 1,5 m okolo stroje používat jiná zařízení. Beranidlo musí být vybaveno pevnou a rovnou manipulační plochou o minimální šířce 5 m. beranidlo musí být zajištěno proti převržení.
     Vrátek používaný na staveništi k horizontální dopravě musí být umístěn 3 – 5 m od osy svislé dopravy břemene. Obsluha vrátku musí být umístěna tak, aby v každém pracovním kroku viděla na tažený, zvedaný předmět. Odborná prohlídka vrátku se provádí ve čtrnáctidenních intervalech a kontroluje se stav lana, vrátku a úvazku určeným pracovníkem.
Jednoduché ruční kladky se smí používat pokud:
     - je maximální zvedaná výška 15 m
     - maximální hmotnost zvedaného břemene je 60 kg
     - břemeno těžší 50 kg zvedají dva pracovníci
     - je minimální průměr nosného textilního lana 1 cm.

Ostatní ustanovení bezpečnosti práce
     - maximální hmotnost břemene, které smí přenášet nebo nakládat jeden pracovník je 50 kg 
     - pokud je břemeno těžší 50 kg musí jej přenášet nebo nakládat četa s počtem pracovníků tak, aby na každého z nich připadlo maximálně 50 kg
     - pokud nelze dodržet výše zmíněná ustanovení, musí být břemeno nakládáno a převáženo strojně
     - lepení podlahových krytin je povoleno pouze tehdy, když je po celou dobu lepení a schnutí lepidla zajištěno větrání
     - po celou dobu lepení a 24 hodin po lepení musí být v pracovní prostoru odpojen elektrický proud, plyn a lokální zdroje tepla.
     - Zhotovitel díla musí stanovit v technologickém postupu opatření pro práce s živicemi z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce
     - Hořlavý materiál pro práci s živicemi musí být vzdálený od otevřeného ohně minimálně 4 m. Tekuté palivo se smí skladovat pouze na předem určeném místě.
     - Svislá doprava asfaltu v asfaltérských vědrech je možná jen do výšky 8 m.
     - Práce s natavovacími agregáty vyžadujícími couvání pracovníka je zakázána ve vzdálenosti 1,5 m od hrany volného pádu.
     - Ručně manipulovat se sklem na volném prostranství se nesmí pokud je skleněná tabule větší 1 m2 , vítr má větší rychlost než 8 m/s a teplota okolí je nižší než –5°C
     - Manipulovat se sklem větším 3 m2 smí pouze 3 pracovníci
     - Skleněný odpad se smí ukládat jen do k tomu určených nádob

folder_openPřiřazené štítky

0 komentářů

commentŽádné komentáře

Pokud chcete, můžete přidat první komentář k tomuto článku níže.

Vložit komentář

info_outline

Nepublikujte SPAM!

Jakékoliv SPAM komentáře, které nejsou relevantní k obsahu tohoto článku budou odstraněny.

Podobné články

Architektura v životě

personRedakceremove_red_eye25bookmarkArchitektura

Architektura je v podstatě pouze jiným názvem pro stavitelství. Zabývá se však celým oborem komplexně, od jednotlivých stavebních detailů, po celkový obraz stavitelství a urbanismu a vliv na krajinu. Její součástí jsou také úžeji zaměřené obory, jako architektura zahradní, ..

Zdivo - obecně

personRedakceremove_red_eye30bookmarkStavba

Zděné konstrukce dělíme na: - nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře) - nenosné konstrukce (příčky) Požadavky na nosné konstrukce zdiva Statická funkce Statická funkce je hlavní funkcí nosných stěn, sloupů a pilířů. Úkolem je přenášet zatížení z konstrukcí nad ..

Požadavky na zajištění staveniště – Příloha č.:1 k Nařízení vládyč. 591/2006 Sb.

personRedakceremove_red_eye26bookmarkStavba

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásed: - Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při ..

Šedá zóna modernity

personRedakceremove_red_eye32bookmarkArchitektura

Hlavní cíl této série příspěvků - ozřejmit úlohu inteligence a teoretického myšlení při vzniku projektu - lze nejlépe demonstrovat na díle jednotlivých autorů. Jedním z nejzajímavějších současných příkladů je dílo Stevena Holla. V architektonické tvorbě, která si ..

Požadavky na konstrukce pro zateplování budov

personRedakceremove_red_eye28bookmarkStavba

Tepelně technické požadavky Ve vnitřních místnostech budov musí být zajištěny podmínky tepelné pohody, které určují nejen kvalitu bydlení, ale také pohodu k činnostem provázející náš život. Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Celkový tepelný odpor konstrukce je ..

Přímočará pila poskytuje přesný řez. Není ale univerzální.

personRadka Eliáškováremove_red_eye53languagereceptarprimanapadu.cz

Přímočaré pily jsou stálicí ve všech truhlářských, tesařských a dalších dílnách. Díky vhodným plátkům s nimi můžete řezat dřevo, plasty i tenký plech. Svoje využití tak mají napříč všemi spektry práce. Přímočará pila se v dílně zkrátka neztratí ani v ..

Sprcháč už nestačí

personRadka Eliáškováremove_red_eye41languagereceptarprimanapadu.cz

Vybrali jsme si sprchový kout, ale k tomu, abychom byli s naší koupelnou úplně spokojeni je třeba, aby splňovala ještě mnohé další podmínky. Asi se budeme muset pustit do celkové rekonstrukce.Nároky současné společnosti jsou v mnohém jiné a hlavně vyšší, než bývaly ještě ..

LÉČIVÉ ROSTLINY NA NAŠÍ ZAHRADĚ

personSimona Chvátilováremove_red_eye31languagesvet-rostlin.cz

Ono přátelé, nebudete věřit, kolik má příroda léčivých bylinek na naše nejrůznější zdravotní problémy, choroby a neduhy. Také nám ušetří spoustu nemocí a peněz, když se je naučíme znát a budeme vědět, kdy a kde je sbírat i jak je sušit a uschovávat. A o to mě v ..

Kiwi

personSimona Chvátilováremove_red_eye53languagesvet-rostlin.cz

● Poměr samičích a samčích rostlin Pro spolehlivé opylení samičích rostlin se doporučuje 1 samčí na 6-8 samičích rostlin, nebo vzdálenost do 30 m. Není na škodu když na uvedené množství budou vysazeny 2 samčí rostliny. Pro vytvoření plodů je důležité, aby se samčí a ..

Proč je zbytečné pracovat přes 40 hodin týdně

personRadka Eliáškováremove_red_eye40languagejaktoudelam.cz

Minulý týden jsem mluvila s kamarádem, který z důvodu vyzvedávání dítěte z mateřské školky musí dvakrát týdně odcházet z kanceláře už ve tři odpoledne. Jiné dny si to napracuje. Říkal, že tím hodně klesnul, protože šéf běžně v práci zůstává do devíti do večera ..