Výsledky vyhledávání v sekci Domov a bydlení na dotaz      údaje

Zápis o předání a převzetí staveniště

access_time01.květen 2020personRedakce

Objednatel: Název společnosti      IČO: DIČ:      Sídlo společnosti:      Zastoupen: funkce:      Dále jen předávajícíZhotovitel: Název společnosti      IČO: DIČ:      Sídlo společnosti:      Zastoupen: funkce:      Dále jen přebírajícíStavba:      - Název stavby dle schválené projektové dokumentace      - Adresa stavby: Pokud není známa, název přilehlé ulice      - Číslo parcely: Seznam čísel parcel, na kterých se stavba nachází      - Katastrální území: Přpsat z listu vlastnictví      - Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: jméno, kontaktní telefon      - Stavební dozor objednatele: jméno, kontaktní telefon     - Číslo stavebního povolení:      - Vydané: název úřadu, který povolení vydal      - Právní moc nabyta dne :     - Smlouva o dílo číslo:      - Podepsaná dne:Předmět díla:      - Text popisu prováděné práceÚdaje o předané projektové dokumentaci:      - Název:      - Odpovědný projektant:      - Datum vydání projektové dokumentace:      - Seznam výkresů projektové dokumentace včetně případných revizí.Zařízení staveniště:      - Seznam a počty buněk, strojů apod.., popis způsobu ohraničení staveniště      - Údaje o přístupové komunikaci:      - Údaje o způsobu střežení staveniště:      - Datum a způsob vyklizení zařizení staveniště:Geodezie:      - Údaje o umístění výškových bodů:      - Údaje o umístění směrových bodů      - Předání dokumentace – bodového pole stavby: ANO NEMédia, inženýrské sítě:      - Údaje o způsobu zajištěni pitné vody:      - Údaje o způsobu zajištění studené užitkové vody a teplé užitkové vody:      - Údaje o způsobu zajištění přístupu ke zdroji elektrické energie (staveništní)      - Údaje o způsobu zajištění napojení na dešťovou kanalizaci:      - Údaje o napojení na splaškovou kanalizaci:      - Údaje o napojení na ostatní sítě. (datové, atd..):      - Údaje o vytýčení umístění stávajících sítí a informace o jejich bezpečnost-ních pásmech:Ekologie stavby      - Údaje o umístění shromažďovacích nádob na odpad:      - Údaje o oprávněné osobě s právem nakládat s odpady:      - Údaje o odpadech: (katalogová čísla, atd..)      - Údaje o způsobu a místu zneškodnění odpadů na staveništi: (pokud se jed-ná o pálení dřevin, tuhnutí a tvrdnutí zbytkových betonů, atd..)Skladování hmot      - Popis místa a kapacity deponií, zemníků a způsobu dopravy na pracoviště:      - Stručný seznam druhu skladovaných hmot, včetně popisu případné nutnosti ochrany proti povětrnostním vlivům.Bezpečnost práce:      - Seznam příloh tohoto zápisu s tématikou BOZP, PO.      - Seznam a popis způsobu zajištění práce v bezpečnostních pásmech a při práci nad sebou.      - Prohlášení zhotovitele, že pracovníky seznámil se zásadami první pomoci.Prohlášení stavebníka a objednatele:      - Prohlášení, že staveniště je prosté práv třetích osob      - Prohlášení o platnosti stavebního povolení      - Prohlášení zhotovitele o dodržování právních předpisů ČR v oblastech BOZP, PO, ŽP a platných technických norem.Předání a převzetí: Objednatel: (datum a podpis)Zhotovitel: (datum a podpis)

folder_openPřiřazené štítky

Identifikační list nebezpečného odpadu

access_time01.květen 2020personRedakce

Název odpadu dle katalogu odpadů:Kód odpadu dle katalogu odpadu:Kód odpadu dle ADR nebo COTIF:Původce odpadu:- - Název společnosti:- - Adresa společnosti:- - IČ., DIČ:- - Tel. / fax:- - e-mail:Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu:Nebezpečné vlastnosti odpadu: ...toxicita, hořlavost ... Fyzikální a mechanické vlastnosti odpadu: Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:- Technická opatření:- - Popis jak skladovat:- - Popis kde skladovat:- - Seznam zakázaných činností:- Osobní ochranné pomůcky:- - Popis co chráníme:- - Popis jak a čím chráníme:- Zabezpečení proti vzniku požáru:- - Nakládat s odpadem v souvislosti s předpisy PO.- - Popis jaký hasící prostředek užijeme v případě požáru:Opatření při havárii, požáru nebo nehodě- Lokalizace: Při rozsypání materiálu shromaždit na jedno místo, Zabranění úniku látky do kanalizace, apod..První pomoc:- První pomoc při zasažení očí:- První pomoc při zasažení pokožky:- První pomoc po požití látky:- První pomoc při vdechnutí:Důležitá telefonní čísla:- Hasiči:- První pomoc:- PolicieOstatní údaje:- Toxikologické údaje:- Ekologické údaje:- Ostatní údaje:.Za správnost tohoto identifikačního listu odpovídá:V ............................................... dne:Podpis odpovědné osoby:

folder_openPřiřazené štítky